BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król-Stępień Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą - wymogi ustawowe a ich praktyczne stosowanie
Accounting Information System as a Tool To Assist Enterprise Management - Statutory Requirements and Their Practical Application
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 75-81, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Informatyczne systemy rachunkowości, Przetwarzanie danych
Accounting, Accounting policy, Information system of accounting, Data processing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Intensywny rozwój technologii informatycznych sprawia, że obecnie system informatyczny rachunkowości daleko wykracza poza tradycyjne systemy służące prowadzeniu księgi głównej, obsługi sprzedaży czy magazynu. Systemy informatyczne determinują sposób przetwarzania danych, co może wywierać istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową każdego podmiotu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania czy jednostki gospodarcze spełniają wymogi polityki rachunkowości w zakresie systemów informatycznych rachunkowości i krytycznego spojrzenia na wymogi prawne obowiązujące jednostki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The intensive development of information technologies nowadays has led to the fact that an accounting information system is much more advanced than traditional nominal ledger systems, sale management systems or warehouse management systems. Information systems determine ways of data processing, which may have a significant influence on the economic and financial position of every entity. This article is an attempt to find out whether economic entities meet requirements of the accounting policy in the scope of accounting information systems. It is a critical approach to legal requirements applicable to economic entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojanowski W. (2001), Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technik komputerowych - cześć II, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 2.
 2. Dudek E. (2003), Rozwój systemów informatycznych rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 5.
 3. Dziedziczak L. (2001), Księgowość prowadzona za pomocą komputera, "Rachunkowość" nr 11.
 4. Fogt A. (2001), Zautomatyzowana rachunkowość, "Rachunkowość" nr 7, 8.
 5. Fedak Z. (1998), Metody i technika badania sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.
 6. Frysek M. (2005), Audyt informatyczny, Biblioteka Audytora, Warszawa.
 7. Gieruszyński J., Kupujemy system informatyczny, "Rachunkowość" 2001, nr 3.
 8. Gos W. (2000), Organizacja ksiąg rachunkowych, Difin, Warszawa.
 9. Karamańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 10. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1. Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych (2010), Warszawa, www.kibr.org.pl.
 11. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (2001), IFAC, KibR, SKwP, Warszawa.
 12. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009-2010), t. I-III, IFAC KibR, SKwP, Warszawa.
 13. Moeller R. (2011), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Nowak S. (2000), Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Banko-wej w Poznaniu, Poznań.
 15. Nowicki A., Chomiak-Orsy I. (2011), Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Ostrokulska E. (2001), Dokumentacja zasad przyjętych do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu kompute-ra, "Rachunkowość" nr 12.
 17. Owczarek K., Żurak-Owczarek C. (2001), Technologie informatyczne a rewizja sprawozdań finansowych, "Ra-chunkowość Audytor", nr 4.
 18. Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 19. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 20. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, www.mf.gov.pl.
 21. System rachunkowości wspomaganej komputerem (1999), red. I. Dziedziczak i J. Stępniewski, SKwP, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 23. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.
 24. Unold J. (2011), Teoretyczne i metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu