BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ujęcie nakładów na prace badawczo-rozwojowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości
Research and Development Costs Under the Polish Accounting Act and IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 89-97, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Polityka badawczo-rozwojowa
Accounting, Intangible asset, International Accounting Standards (IAS), R&D policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartości niematerialne i prawne to składniki majątku, które nie mają swojego fizycznego bytu, a więc rzeczowej postaci, zatem nie można ich uchwycić czy też dotknąć. Ich ujęcie w księgach rachunkowych i wycena są więc jednym z trudniejszych zagadnień rachunkowości. Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie definiuje wartości niematerialnych, dlatego też konieczne jest odniesienie się do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38. Ustawa o rachunkowości dzieli wartości niematerialne na: koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy, inne wartości niematerialne i prawne, zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Koszty zakończonych prac rozwojowych obejmują prace badawcze oraz prace rozwojowe. MSR wskazują, w jaki sposób należy ujmować w koszty nakłady poniesione na tego rodzaju prace. Zarówno ustawa, jak i MSR wskazują, w jaki sposób należy dokonać odpisów amortyzacyjnych oraz w jaki sposób można ustalić trwałą utratę wartości zakończonych prac rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

Intangible assets are assets which do not have any physical being, and thus any tangible form, therefore they cannot be grasped or touched. However, their inclusion in the accounts and measurement are one of the difficult issues of accounting. Polish Accounting Act does not define intangible assets directly, therefore it is necessary to refer to the International Accounting Standard No 38. According to the Accounting Act intangible assets are divided into: the costs of completed research and development works, goodwill, other intangible assets and advances on intangible assets. Costs of the completed research and development works include both research and development costs. IAS indicates how R&D costs should be recognized and which part of expenditures incurred may be recog-nized within intangible assets. Both the Accounting Act and IAS indicates how R&D expenses shall be depreciated and the way to perform impairment tests.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Idealnie podany. Praktyczny przewodnik po MSSF (2012), "Gazeta Prawna", Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach (2004), t. 3, Lexi-sNexis, Ernst&Young, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  4. Turyna J. (2006), Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
  7. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", DzUrz Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r., nr 8, poz. 46.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu