BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej
Provisions for Liabilities as a Instrument of Accounting Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 117-124, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Polityka bilansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rezerwy
Accounting, Balance sheets policy, Financial reporting, Reserves
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw na zobowiązania, rozpatrywanej w kontekście polityki bilansowej jednostki. Jego celem jest przedstawienie możliwości wykorzystania rezerw na zobowiązania jako instrumentu polityki bilansowej. W artykule wskazano na funkcje rezerw w tworzeniu polityki bilansowej oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Rezerwy na zobowiązania ze względu na fakt, że są kategorią szacunkową, o niepewnym charakterze, związaną z ryzykiem gospodarczym stwarzają duże możliwości w wykorzystaniu ich jako instrumentu polityki bilansowej i kreowaniu wizerunku firmy. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym artykule jest analiza krytyczna literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of provisions for liabilities in terms of accounting policy. The aim of the article is to present possibilities of using provisions for liabilities as instrument of accounting policy. Emphasis has been put of role of provisions in accounting policy and their influence of financial statement. Provisions for liabilities due to the fact that they are estimated and precarious category, associated with the economic risk creates great potential for use their as an instrument of accounting policy and the creation of the image of the unit. The method of critical analysis of literature and accounting standards were used to pre-pare this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T. (2003), Wieloaspektowość pojęcia "rezerwy", w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Doktuś. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 2. Duraj A. (2004), Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Glautier M., Underdown B. (1997), Accounting Theory and Practive, Pitman Publishing, London.
 4. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U. (2007), Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa.
 5. Kaczmarek M. (2008), Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. McKee T.E. (2005), Earning Management, An Executive Perspective, Thomson, London.
 7. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 (2007), SKwP, Warszawa.
 9. Remlein M. (2007), W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom I Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Sawicki K. (2009), Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 12. Weber J., Cebrowska T., Kufel M. (1993), Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitału, Wydawnictwo PARK, Bielsko Biała.
 13. Zieniuk P. (2010), Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu