BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Maria
Title
Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym - najnowsze rozwiązania
Accounting for Reporting on Performance-Oriented Layout - Latest Developments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 125-132, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Ewidencja księgowa, Sprawozdawczość finansowa, Budżet zadaniowy, Finanse publiczne
Accounting, Accounting records, Financial reporting, Task budget, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ewidencji i sprawozdawczości w układzie zdaniowym oraz wskazanie na ich zalety i wady. Artykuł został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych regulacji w tym zakresie oraz praktycznego doświadczenia autorki.(abstrakt oryginalny)

Presentation of obligatory legal regulation is purpose of article in range of record and in sentence match reporting and on their advantages indication and defects. Article has been prepared in foothold about carried analysis of available regulation in this range and practical experience of author.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Płoskonka J. (2009), Założenia modelowe dla systemu budżetowania zadaniowego w Polsce, w: Wdrażanie budżetu zadaniowego w Polsce, red. M. Postuła, P. Perczyński, Warszawa.
  2. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 22, poz. 121.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, DzU 2011, nr 298, poz. 1766.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu