BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zakres przychodów w rachunku wyniku finansowego i podatkowego
Revenues in the Statement of Financial Result and Income Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 133-141, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Przychody, Rachunek zysków i strat
Accounting, Financial statements, Revenue, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przychody są kategorią uwzględnianą przy ustalaniu wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego. Właściwa identyfikacja przychodów jest warunkiem rzetelnego ujęcia rezultatów działalności w sprawozdaniu finansowym. Prawidłowe ustalenie przychodów podatkowych determinuje poprawność rozliczenia podatkowego. Zróżnicowanie zakresu przychodów w rachunku zysków i strat oraz rachunku dochodu stanowi dodatkowo wyzwanie dla organizacji ewidencji.(abstrakt oryginalny)

Revenues are taken into consideration when determining the category of financial result and tax result. Proper identification of revenue recognition is a prerequisite for reliable results of the activity in the fi-nancial statements. Proper determination of tax revenue determines the correctness of the tax settlement. Diversifying the range of income in the profit and loss account and income is an additional challenge for the organization of records.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2009), Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Fedak Z. (2011), Rachunek zysków i strat, w: Zamkniecie roku 2011, "Rachunkowość", Warszawa.
 3. Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 4. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Kosakowski E. (2011), Opodatkowanie dochodu, w: Zamkniecie roku 2011, "Rachunkowość", Warszawa.
 6. Małecki P., Mazurkiewicz M. (2011), CIT. Podatki i rachunkowość, LEX, Warszawa.
 7. Martyniuk T. (2010), Przychody jako kategoria prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 54.
 8. Nowak E. (2011), Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 9. Walińska E. (2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości, OE, Kraków.
 10. Walińska E. (2010), Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki - potrzeba nowych rozwiązań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 54.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, ze zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu