BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šneidere Ruta (University of Latvia, Riga, Latvia), Būmane Inga (University of Latvia, Riga, Latvia)
Title
Opportunities for Accountants to Obtain Education and Improve Professional Skills in Latvia
Możliwości kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych księgowych na Łotwie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 151-159, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kształcenie zawodowe, Księgowy, Certyfikacja
Accounting, Vocational training, Accountant, Certification
Note
streszcz., summ..
Country
Wyspy Kanaryjskie
Canary Islands
Abstract
Autorki przeprowadziły badania nad możliwościami zdobycia wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości, tworzonych przez łotewski system edukacji. W celu przedstawienia znaczenia zawodu biegłego rewidenta w społeczeństwie, przeprowadzając badania, autorki przeanalizowały zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi zawodowych księgowych oraz certyfikacją zawodu księgowego na Łotwie, jak również zbadały międzynarodowe doświadczenia w tej dziedzinie. Na zakończenie artykułu podsumowano najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań oraz przedstawiono rekomendacje autorek w zakresie udoskonalenia systemu edukacji księgowych oraz ich rozwoju zawodowego.(abstrakt oryginalny)

The authors perform research on the opportunities ensured by the educational system of Latvia to acquire knowledge and obtain the professional qualification in accounting. In order to describe the significance of accountants' profession for society, the authors, while continuing the research, analyze the issues of accountants' professional regulations and accountants' certification in Latvia, as well as study the international experience in this field. At the end of the article there have been summarized the main results of research and provided the authors' recommendations for the improvement of the professional improvement system of accountants' education and professional developing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alver J. (2005), Certification of Accountants in Estonia, "The Papers of International Conference Accounting & Audit System Integration into European Union Area", Vilnius.
 2. DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2005), On the recognition of professional qualifications, "Official Journal of the European Union".
 3. Golov S. (2005), Accounting reform in Ukraine, "The Papers of International Conference Accounting & Audit System Integration into European Union Area", The Papers of International Conference, Vilnius.
 4. Home page: http://www.aiknc.lv/lv/prog_list4.php?id=7.
 5. Home page: http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/programmas.
 6. IES 7 - Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence (2004), www.ifac.org, May.
 7. Continuing Professional Education and Development. Proposed International Education Guideline for Professional Accountants (2002), IFAC, www.ifac.org
 8. LR GA Resertifikācijas nolikums (Provisions for repeated certification) (2012), www.lrga.lv.
 9. LR GA Sertifikācijas nolikums (Provisions for certification) (2012), www.lrga.lv.
 10. LR likums "Darba likums", www.likumi.lv (1.01.2012).
 11. LR likums "Par grāmatvedību", www.likumi.lv (1.01.2012).
 12. LR likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", www.likumi.lv (1.01.2012).
 13. MK noteikumi Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", www.likumi.lv (30.07.2011).
 14. MK noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", www.likumi.lv (1.01.2012).
 15. Ruffig L. (2009), Strengthening the accounting profession. Promoting Transparency in Corporate Reporting: A Quarter Century of ISAR, United Nations, New York and Geneva.
 16. The European Commission homepage http://ec.europa.eu.
 17. The International Federation of Accountants homepage www.ifac.org.
 18. Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Accounting and Auditing: Republic of Latvia (2005), The World Bank.
 19. Guideline on National Requirements for the Qualifications of Professional Accountants (1999), UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, www.unctad.org/en/.
 20. Блейк Дж., Амат О. (1997), Европейский бухгалтерский учет, ИИД Филингъ, Москва.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu