BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kontrola finansów publicznych w Polsce
The Public Finance Control in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 161-168, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne
Public finance sector, Public administration, Local government, Internal audit, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansów publicznych w działach administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano również ewolucję kontroli w sektorze publicznym przez wprowadzenie nowych pojęć związanych z kontrolą: audyt wewnętrzny, kontro-la finansowa, kontrola zarządcza i komitet audytu. Zdefiniowano kontrolę zarządczą oraz omówiono jej elementy, zgodne z międzynarodowymi standardami COSO. (abstrakt oryginalny)

The article presents the organization of the system of the public finance control in department of government administration and entities of local government. It also presents the evolution of control in the public finance sector throughout introduction of new terms related to control: internal audit, financial control, management control and audit committee. The article also defines management control as well as describes its elements in accordance with COSO international standards.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330).
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 3. Kosikowski C. (2009), Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12.
 4. Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza, "Finanse Publiczne" nr 1.
 5. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa.
 6. Sołtyk P. (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota" nr 9.
 7. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU 2007, nr 231, poz. 1701.
 8. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, DzU 2003, nr 24, poz. 199, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, DzU 2007, nr 65, poz. 437.
 10. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, DzU 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU 2009, nr 31, poz. 206.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.
 14. Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (2011), Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/kontrola_zarz adcza/metodyka_i_dobre_praktyki/20110222_wskazowki_do_oswiadczenia.pdf.
 15. Zwolenik B. (2010), Regulacje prawne kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu