BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w sprawozdawczości finansowej na przykładzie MSSF 8 "Segmenty operacyjne"
The Application of Management Accounting Based on IFRS 8 "Operating Segments"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 193-201, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe
Management accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel badawczy - celem artykułu jest wskazanie powiązań między narzędziami rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości finansowej na przykładzie MSSF 8. Przedmiot badawczy - punktem wyjścia było przedstawienie wybranych rozwiązań MSR/MSSF, wymagających stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej. Kolejnym krokiem było szczegółowe przedstawienie rozwiązań MSSF 8 oraz przykłady segmentów operacyjnych w spółkach objętych indeksem WIG 20. Metody badawcze - na etapie opisu rozwiązań MSR/MSSF posłużono się głównie metodą dedukcji, natomiast w części empirycznej wykorzystano podejście indukcyjne. Zastosowano metodę obserwacyjną i metodę indywidualnych przypadków. Najważniejsze wyniki badań - współczesna sprawozdawczość finansowa wymaga stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w szerokim zakresie. Najlepszym przykładem jest MSSF 8, w którym wprost wymaga się zastosowania podejścia zarządczego przy wydzielaniu segmentów działalności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of research - the purpose of this texts was to identify the relationship between man-agement accounting tools and financial reporting based on example of IFRS 8 "Operating segments". Object of research - the starting point was to present some solutions to IAS / IFRS, demanding the use of manage-ment accounting tools. The next step was a presentation of solutions of IFRS 8 in the companies listed by the WIG 20 (biggest companies on Warsaw Stock Exchange). Methods - at the stage of descriptions of the IAS / IFRS the deduction was main method. While the empirical research the induction approach is used. The method of observation and the method of individual cases is also applied. The key findings - contemporary financial reporting require the use of management accounting in a wide range. The best example is the IFRS 8, wherein the application requires a management approach in isolating segments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość - podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
  2. Jaruga A.A. (2010), Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej, w: A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  3. Kabalski P. (2012), Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF/MSR, "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 2 i 3.
  4. Karmańska A. (2006), Rachunkowość w Systemie Informacyjnym w przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  5. MSSF 2011 (2011), SKwP, IFRS Foundation, Londyn-Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu