BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie controllingu na potrzeby zarządzania wiedzą
Use of Controlling for Knowledge Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 203-212, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Controlling
Knowledge, Knowledge management, Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty wiedzy, jej rodzajów oraz znaczenie zarządzania nią. Ponadto w artykule wskazano na możliwość wykorzystania controllingu na potrzeby wspomagania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W artykule badano przydatność controllingu do kształtowania zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, w tym celu zastosowano metodę analizy źródeł, a także metody dedukcji i indukcji. Przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konkurencyjną, jeśli ma wiedzę odróżniającą ją od konkurentów. Istotne jest więc określenie wiedzy potrzebnej do realizowania strategii przedsiębiorstwa, umożliwiającej jego rozwój w długim okresie. Controlling zorientowany na wspomaganie zarządzania wiedzą dostarcza wielu narzędzi pomiaru wiedzy i kapitału intelektualnego. Do jego głównych zadań należy wspieranie planowania, kontrolowania oraz sterowania, przepływu oraz wykorzystania wiedzy w jednostce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the essence of knowledge, its types and importance of knowledge manage-ment. In addition, the article indicates the possibility of use of controlling for supporting knowledge management in the enterprise. In the paper an author examined the usefulness of controlling to form knowledge resources in the company. In the article the author used the method of analysis of the sources and methods of deduction and induction. The company can achieve the competitive advantage if it has knowledge that distinguishes the enterprise from competitors. Therefore it is important to determine the knowledge needed to implement the business strategy and enabling its development in the long term. Controlling oriented to support knowledge management provides a number of tools to measure knowledge and intellectual capital. Its main task is to support the planning, monitoring, and control the creation, movement and use of knowledge in the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowska A. (2006), Kontroling wiedzy - podstawy koncepcji, "Problemy Jakości" nr 8.
 2. Bieńkowska A. (2011), Rozwiązania controllingu wiedzy, w: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław.
 3. Controlling w działalności przedsiębiorstwa (2011), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 4. Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working knowledge. How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Dobija D., Rosolińska A. ( 2012), Pomiar i wycena zasobów wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Dobija D (2000), Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński. PFPK, Warszawa.
 7. Grojer J.E., Johanson U. (1991), Human Resources Costing and Accounting, Joint Industrial Safety Council, Stockholm.
 8. Jaworska E. (2006), Informacja jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 412, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 25, Szczecin.
 9. Kotarba M., Kotarba W. (2003), Model zarządzania wiedzą, w: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" sierpień, nr 8 (643).
 10. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 12. Polak A.S. (2004), Zapisy w zarządzaniu wiedzą, "Problemy Jakości" nr 12.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę (2006), red G. Kobyłko., M. Morawski. Difin, Warszawa.
 15. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (2006), red A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 16. Skrzypek E. (2000), Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przed-siębiorstwem, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiec-ki. AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 17. Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl.
 18. Staniewski M. (2002), Zarządzanie wiedzą: od kompetencji do praktyki działań, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 19. Zarządzanie wiedzą (2012), red. D Jemielniak., A.K. Koźmiński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (2005), red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 21. Zbiegień-Maciąg L. (2001), Ludzie wpisani w budżet, "Personel i Zarządzanie" nr 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu