BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Controlling strategiczny jako system wspierania planowania w zakładach mięsnych
Strategic Controlling as the System of Supporting the Planning in Meat Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 213-221, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Controlling strategiczny, Przemysł mięsny, Planowanie długoterminowe
Strategic controlling, Meat industry, Long-term planning
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji controllingu strategicznego w zakładach mięsnych, wskazanie wytycznych dotyczących jego wdrożenia i wykorzystania. Zaprezentowano podstawowe narzędzia controllingu strategicznego, które mogą być wykorzystane w każdym, bez względu na skalę prowadzonej działalności oraz stopień wsparcia informatycznego, zakładzie mięsnym. Controlling strategiczny zaprezentowano jako system wspomagający planowanie długoterminowe, bez którego trudno obecnie, nawet małym zakładom mięsnym, konkurować zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach międzynarodowych. Osiągnięcie postawionego celu wsparto następującymi metodami badawczymi: analizą literatury dotyczącej controllingu, wywiadem z pracownikami jednego z dolnośląskich zakładów mięsnych. Efektem przedstawionych badań było wdrożenie controllingu strategicznego w badanym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

This article presents the main definitions and objectives of strategic controlling in meat companies. There are directive lines to inculcating and using strategic controlling at the meat company. The article also presents basic tools of strategic controlling, which can be used in every meat companies, regardless of the scale of activity and the computer support. Strategic controlling is presented as a system supporting the long-term planning of all, as well as little and big, meat companies. The main research methods used are: analysis of the literature, interview with the employees of one of the Low Silesian meat company. The effect of research is implementation of strategic controlling in this company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boisvert H. (2001), Using Benchmarking to Strategically Deploy the Finance Function Profilling, "CMA Management" May.
  2. Controlling w działalności przedsiębiorstwa (2011), red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty (2003), red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk.
  4. Daniel H. (1990), Controlling. Część II, Instytut Wspierania Rozwoju Gospodarczego Federalnej Izby Gospodar-czej, TecScript Dokumentationsdienste GmBH, Wiedeń.
  5. Goliszewski J. (1991), Controlling strategiczny (część I), "Przegląd Organizacji" nr 15.
  6. Jędralska K. (2003), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice
  7. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Kisperska-Moroń D. (2002), Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, AE, Katowice.
  9. Kowalak R. (2009), Benchmarking jako metoda zarządzania w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  10. Marciniak S. (2001), Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu