BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
The Importance of Liquidity in the Management During Crisis Situations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 223-230, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Kryzys finansowy, Konkurencja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Financial liquidity, Financial crisis, Competition, Enterprise management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W gospodarce rynkowej, w której nieustannie wzrasta konkurencja, zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla zapewnienia kontynuacji działalności. Z tego powodu badanie i ocena płynności finansowej należy do najistotniejszych działań zarządzających przedsiębiorstwem. Celem badawczym artykułu było ukazanie roli i znaczenia płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wybranej spółki X w latach 2008-2010. Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku dotknął gospodarki krajów na całym świecie, w tym również przedsiębiorstwa w Polsce. Nastąpiło spowolnienie rozwoju gospodarczego. Wiele przedsiębiorstw stanęło na skraju bankructwa. Istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie w sytuacjach kryzysowych stała się, będąca częścią analizy wskaźnikowej, ocena poziomu płynności finansowej, której przedmiotem jest badanie zdolności regulowania bieżących zobowiązań danego przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrane wskaźniki pozwalają ukazać i obiektywnie ocenić faktyczny stan przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In a market economy and the constantly increasing competitive maintenance the financial liquidity is important to ensure continuity of activity. For this reason, examination and evaluation of financial liquidity is one of the most important activities of managers. The research aim of the article was to show the role and importance of liquidity in the management upon crisis situations on the example the company X in years 2008-2010. The financial crisis started in 2007 has affected the economies all around the world, including Polish companies. There was observed the slowdown in economic growth. Many companies have stood on the brink of bankruptcy. An essential tool for crisis management has become liquidity analysis, part of ratio anal-ysis. It examines the ability to pay current liabilities of the company. The properly selected financial ratios al-low to show and objectively assess the actual condition of the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cicirko T. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna SGH, Warszawa.
  2. Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
  3. Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2008), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akade-mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  4. Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Keyzer D. (2010), Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał pracujący kapitałem stałym netto jako miara płynności finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 55(111), Warszawa.
  5. Rogala R., Plan doskonały, www.e-rachunkowosc.pl (28.02.2012).
  6. Hamrol M. (2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej w Poznaniu, Wydanie II, Poznań.
  7. Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  8. Kryzys na rynkach finansowych, www.pwc.com/pl/pl (25.02.2012).
  9. Znaniecka K. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu