BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Przesłanki wykorzystania budżetowania opartego na działaniach
Premises of Implementing Activity Based Budgeting in Research Institutes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 261-269, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Instytuty naukowo-badawcze, Budżetowanie, Rachunek kosztów działań
Scientific-research institute, Budgeting, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest określenie roli budżetowania w instytutach badawczych w obliczu nowych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz wskazanie przesłanek wykorzystania budżetowania opartego na działaniach. Przedmiot badań stanowią różne formy planowania i budżetowania w instytutach badawczych. Podmiotem badań są wybrane instytuty województwa lubelskiego. Obecny system budżetowania i planowania w instytutach wynika ściśle z obowiązujących przepisów prawnych. Zakres informacji planistycznej podporządkowany jest różnym celom i nie tworzy spójnego systemu. Budżetowanie na potrzeby zarządzania instytutami jest ograniczone. W artykule wskazano obszary, w jakich mogłoby znaleźć zastosowanie budżetowanie oparte na działaniach. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to define the role of budgeting in research institutes in the face of new conditions of their functioning and use of Activity-Based Budgeting. The various forms of planning and budgeting in research institutes are the mainstream of the research. The subject of research are selected institutes in Lublin province. The current system of budgeting and planning closely follows existing law. The scope of planning information is subordinated to different purposes and does not form a coherent system. Budgeting for management of institutes is limited. The article indicates the areas in which activity based budgeting could be used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa (2002), red. E. Nowak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 2. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wydanie II, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT sp. z o.o., Łódź.
 3. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Nóżka A. (2008), Procesowe ujęcie działalności jednostki badawczo-rozwojowej, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 14, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Nóżka A. (2008), Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 6. Program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych (2003), Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR, Warszawa.
 7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (2002), red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 8. Reforma nauki w Polsce. Budujemy na wiedzy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (broszura), http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/_files/20110225_mnisw_reforma_broszura.pdf (26.01.2012).
 9. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Szychta A. (2002), Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 10.
 11. Szychta A. (1997), Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 43.
 12. The CAM-I Glossary of Activity-Based Management, http://www.activitybasedmgmt.com/CAMI.htm (13.02.2012).
 13. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, DzU nr 96, poz. 618.
 14. www.nauka.gov.pl/?id=2405 (25.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu