BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zarządzanie kosztami projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Projects Cost Management Implemented by Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 271-284, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Samorząd terytorialny, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kosztami
Project management, Local government, Management accounting, Costs management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć (projektów) zgodnie z przyjętymi założeniami wymaga stosowania metod i technik zarządzania projektami. Wypracowane w praktyce metody zarządzania projektami zwykle koncentrują się na takich determinantach, jak osiągnięcie celów projektu, czas realizacji projektu i koszty projektu. W związku z tym integralną częścią procesu zarządzania projektami jest zarządzanie kosztami projektów. Efektywne zarządzanie kosztami projektów oznacza konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi planowania kosztów zadań projektowych, monitorowania kosztów realizacji projektów, jak również kontroli i oceny kosztów. Celem artykułu jest wskazanie obszarów wykorzystania instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł przedstawia wybrane narzędzia rachunkowości, które znajdują zastosowanie na różnych etapach realizacji projektów podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawione w artykule rozważania teoretyczne zostały przeprowadzone na podstawie literatury z zakresu zarządzania projektami i rachunkowości zarządczej. Przedstawione w pracy wyniki badań literaturowych uzupełniają wyniki badań empirycznych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę dokumentacyjną. Analizie poddano dokumentację projektową przedsięwzięć zrealizowanych przez gminę województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The implementation by local governments projects (projects) in accordance with the assumptions require the use of methods and techniques of project management. In the practice, project management methods usually focus on such elements as: to achieve the objectives of the project, project duration and cost of the project. Therefore, the integral part of the project management is the management of projects' costs. Effective management of projects' costs require the use appropriate methods and tools of planning costs of project tasks, monitoring of project implementation costs, as well as costs evaluation. The purpose of this article is to identify areas of accounting tools used to manage the cost of projects implemented by local government units. This paper presents selected accounting tools, which are used in the management of projects implemented by local governments. The theoretical part of the article is based on literature sources in project management and management accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aid Delivery Methods. Volume I: Project Cycle Management Guidelines (2004), European Commision, EuropeAid Cooperation Office, Brussels.
 2. Grupp B. (1987), EDV-Projekte in den Griff bekommen. Verlag für TÜV Rheinland. Köln.
 3. Grzeszczyk T.A. (2009), Ocena projektów europejskich 2007-2013, Placet, Warszawa.
 4. Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Helion, Gliwice.
 5. Ludwiński M., Jak planować koszty projektów?, http://www.twoja- firma.pl/wiadomosc/16789786,jak-planowac-koszty-projektow.html, (2.02.2012).
 6. Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 7. Majchrzak I., Rydzewska-Włodarczyk M. (2010), Wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej w controllingu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 122, Wrocław.
 8. Podstawy organizacji i zarządzania (2001), red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 9. Portal Funduszy Europejskich. Słowniczek. http://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/Slownik/Strony/Projekt. aspx (16.03.2012).
 10. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 11. Słownik wyrazów obcych (1995), PWN, Warszawa.
 12. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 13. Trocki M., Grucza B. (2007), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 14. Zarządzanie w projekcie, http://www.projekty.4innovations.pl/tag/zarzadzanie-projektami (16.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu