BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zarządzanie kosztami w jednostkach tworzących branżowe grupy zakupowe
Outline of Problems of Cost Management in Companies Forming Branch Purchasing Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 293-299, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Kapitał obrotowy, Należności
Costs management, Working capital, Receivables
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach korzystających z koncepcji zintegrowanego systemu dostaw (ZSD) w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Zdefiniowano zintegrowany system, następnie omówiono na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zarządzanie kosztami należności bieżących, zobowiązań bieżących i zapasów, czyli najważniejszych elementów wpływających na poziom kapitału obrotowego. Badaniom poddano 25 przedsiębiorstw z całej Polski, funkcjonujących w branżowych grupach zakupowych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że zmiana koncepcji zarządzania kapitałem obrotowym na ZSD pozwoliła obniżyć koszty utrzymania kapitału obrotowego. (abstrakt oryginalny)

The author of the article presents cost management in the companies using the concept of an integrated supply system in the working capital management. On the basis of the conducted research the author defines the integrated supply system and then discusses the cost management of current receivables, current liabilities and inventory which are the most important elements affecting the level of working capital.The study involved 25 companies from across Poland functioning in the branch purchasing groups. The results of the research showed that a change of the concept of working capital management into the integrated supply system helped reduce the maintenance costs of working capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ashby A. (2005), Do's and don't for good cash management, "Financial Executive" October, vol. 21, Issue 8.
  2. Brigham F.H, Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
  3. Jarugowa A., Nowak W., Sztycha A. (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  5. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa (2007), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu