BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Mirosław (Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno")
Title
Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych
Presentation of Equity in the Financial Statements of Public Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 303-309, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Sprawozdanie finansowe, Spółki giełdowe, Kapitał własny, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Public companies, Financial statements, Stock market companies, Ownership capital, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, że możliwość wyboru przez spółki publiczne sposobu sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie MSSF lub ustawy o rachunkowości powoduje, że porównywalność tych sprawozdań w obrębie kapitałów własnych nie jest w pełni zapewniona, a ich jakość często budzi zastrzeżenia. Przedmiotem badań była ocena jakościowa informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych, a metodą badawczą - analiza dokumentów w postaci sprawozdań finanso-wych za 2010 rok dwóch spółek publicznych. W artykule omówiono problematykę znaczenia sprawozdań finansowych dla inwestorów poszukujących wiedzy o kapitałach własnych spółek publicznych, czyli rzetelnej informacji o zdolności spółki do budowania wzrostu jej wartości. Ważne jest, by dane pochodzące z systemu rachunkowości spółki były wiarygodne i porównywalne, a jednocześnie zostały w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane w sposób czytelny dla potencjalnego użytkownika. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an indication that the choice by the public companies financial reporting method based on IFRS or accounting act makes the comparability of these reports within the equity not fully ensured, and their quality often raises objections. Subject of the research was to evaluate qualitative in-formation about equity in the financial statements and the test method was analysis of the documents in the form of financial statements for the year 2010 of two public companies. The article discusses the importance of the issue of financial statements for investors seeking knowledge about the equity of public companies, or reliable information about the company's ability to build a rise in its value. It is important that data from the company's accounting system is reliable and comparable at the same time in the financial statements are presented in a manner readable by a potential user.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
  2. Kucharczyk K. (2012), Na NewConnect pereł nie brakuje, "Rzeczpospolita" nr 47(9167).
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011 (2011), t. I, IASB, SKwP.
  4. Tomczak M. (2001), Kodeks spółek handlowych, "Rzeczpospolita", nr 115 (5888).
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  6. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU nr 118, poz. 754, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu