BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym
Audit of the Financial Statements in the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 319-325, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rewizja finansowa, Rewizja sprawozdań finansowych, Sprawozdanie finansowe, Sektor publiczny
Auditing, Review of financial statement, Financial statements, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, że możliwość wyboru przez spółki publiczne sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Jednym z przejawów funkcjonowania rachunkowości w gospodarce, a zarazem ważnym ogniwem rozliczenia się jednostki gospodarczej z jej otoczeniem społecznym, jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spełniającego rolę fachowego i bezstronnego eksperta. Dotyczy to podmiotu gospodarującego niezależnie od przynależności do sektora gospodarki narodowej. Znaczenie badania sprawozdań dla gospodarki sprawia, że należy zwrócić uwagę na uregulowania prawne w zakresie obowiązku badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wydaje się, że w przypadku podmiotów sektora publicznego zasadne jest maksymalne rozszerzenie obowiązku rewizji finansowej, co powinno zwiększyć efektywność i racjonalność wydatkowania publicznych środków. (abstrakt oryginalny)

One of the symptoms of the functioning of accounting, and also an important link in the settlement enterprise from its social environment, is an audit of the financial statement by the auditor fulfilling the role of professional and impartial expert. This applies to the entity irrespective of the sector of economy. The importance of the audit on the economy makes it necessary to pay attention to the regulation of its obligation in Poland. It seems that in relation to public sector entities is reasonable to the maximum extension of the audit which should increase the efficiency and rationality of spending public funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk M. (2011), Obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42 (669), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Audyt sprawozdań finansowych (2010), red. W. Gabrusewicz PWE, Warszawa.
 3. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (2009), red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 4. Cellary M. (2011), Badanie sprawozdań finansowych jst, "Finanse publiczne" nr 1.
 5. Fedak Z. (1996), Rewizja rocznych sprawozdań finansowych cz. I, SKwP, Warszawa.
 6. Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 7. Hołda A. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Krzywda D. (2003), Istota i znaczenie rewizji finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Marzec J. (2002), Badanie sprawozdań finansowych, PTE, Warszawa.
 10. Messner Z. (2004), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 11. Olchowicz T., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 12. Owsiak S. (2000), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Pfaff J. (2008), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 14. Szołno-Koguc J. (2011), Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
 15. Sawicki K., Winiarska K. (2006), Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kon-troli wewnętrznej, KIBR, Warszawa.
 16. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Turyna J. (2008), Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Winiarska K. (2009), Audyt finansowy, PWE, Warszawa.
 19. Woźniak E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce: poradnik dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, Nowator, Gliwice.
 20. Zysnarska A. (2009), Funkcje rachunkowości sektora budżetowego w Europie, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu