BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Kędzierska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Informacje o połączeniach spółek w raportach bieżących spółek publicznych w latach 2004-2010
Business Combinations in Current Reports of Public Companies in Years 2004-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 335-345, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Fuzje i przejęcia, Spółki giełdowe, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Raporty księgowe
Public companies, Mergers and acquisitions, Stock market companies, Business valuation method, Accounting reports
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych, dotyczących zawartości informacyjnej raportów bieżących o połączeniach spółek giełdowych. Wykorzystując badania empiryczne, autorki zebrały informacje na temat połączeń spółek giełdowych w latach 2004-2010. Zebrane dane pozwoliły na wysnucie następujących wniosków: raporty bieżące spółek publicznych zawierają informacje, pozwalające przewidzieć bilansowe skutki połączenia, zaprezentowane później w sprawozdaniu finansowym spółki połączonej, a także ocenić zasadność wykorzystania metod wyceny, stosowanych na potrzeby ustalenia parytetu wymiany. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the results of the empirical research focusing on the content of current reports about mergers of Polish public companies Using the empirical research, the Authors gathered data about mergers of public companies completed in years 2004-2010. The collected data allowed to make the following conclusions: current reports of public companies contain data which allows to predict financial effects of the merger, presented in the financial statement of the combined entity, and assess the validity of the methods used for the calculation of the ratio exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 03.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, DzU UE L 149 z 12.06.2009.
  3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu