BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobiela-Pionier Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej z perspektywy inwestora
Trends in Financial Reporting According to IFRS - Investors View
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 347-355, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość finansowa, Jakość, Koszty jakości
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Financial reporting, Quality, Quality costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
26 lipca 2011 r. IASB rozpoczęła pierwsze oficjalne publiczne konsultacje odnośnie do tworzonego planu przyszłych prac. Możliwość zgłaszania komentarzy upłynęła 30 listopada 2011 r. Dzięki prowadzonym konsultacjom zebrano opinie wszystkich interesariuszy, dotyczące kierunku strategicznego i ogólnej równowagi w swoim planie prac, jak również wskazujące na priorytet poszczególnych projektów na najbliższe lata. Poddając analizie dokumenty źródłowe Rady, autorka bada informację zwrotną inwestorów, kredytodawców i innych wierzycieli - głównych użytkowników sprawozdań finansowych oraz stara się przewidzieć przyszłe kierunki rozwoju MSSF. Podstawową konkluzję przeprowadzonego wywodu stanowi stwierdzenie, że planowane prace Rady, dotyczące tworzenia i modyfikacji standardów w kolejnych latach, w znacznym stopniu rozmijają się z praktycznymi oczekiwaniami ich głównych użytkowników. (abstrakt oryginalny)

On 26 July 2011 the IASB launched its first formal public agenda consultation on its future work plan. Comments were requested by 30 November 2011. Through the agenda consultation the IASB was seeking views from all those involved in, or affected by, financial reporting on the strategic direction and overall balance of the IASB's work plan, as well as on the priority of individual projects over the next years. Analyz-ing the IASB source documents, the author examines the feedback of investors, lenders and other creditors - the primary users of financial statements and attempt to predict the future direction of IFRS. The paper con-cludes that the Council's work plan for the standards creation and modification in the coming years largely overshoots the practical expectations of their main users.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. RMSR zbiera opinie dotyczące planu działań (2011), w: Biuletyn MSSF - naprzeciw standardom, Deloitte, wyda-nie 07/2011, październik.
  2. Staff Paper - Feedback from Users of Financial Statements (2012), IASB, Agenda ref. 5B, 26 January, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/5966F5CF-F632-447E-B05D- 3F6871DAA723/0/AC0112b05B.PDF, (10.02.2012).
  3. Agenda Consultations 2011 - Request for Views, IASB, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/4EBC32E9-FAFD-4ADD-8757- 340009332756/0/AgendaConsultation072011.pdf (20.02.2012).
  4. Preliminary Views on Financial Statement Presentation (2008), IASB, Discussion Paper, October, http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/92028667-6118-496E-B0FE- 97F829858B5D/0/DPPrelViewsFinStmtPresentation.pdf (25.02.2012).
  5. Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, IIRC, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.02.2012).
  6. Jenkins H.W. (1996), Stand Back, The SEC Is Going to Fix Accounting, "The Wall Street Journal" 28 maja.
  7. Statut Fundacji MSSF (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, IFRS Foun-dation, Londyn.
  8. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
  9. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, IFRS Foundation, Londyn.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu