BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rezerwy na restrukturyzację i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym
Provisions for Restructuring and their Presentation in Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 357-364, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Rezerwy, Sprawozdanie finansowe
Restructuring, Reserves, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawianie podstawowych problemów dotyczących istoty restrukturyzacji i jej zakresu. Przygotowując artykuł wykorzystano metodę analizy literatury oraz aktów prawnych. Opisano podstawy prawne prowadzenia procesów restrukturyzacji w Polsce. Zaprezentowano rodzaje i obszary restrukturyzacji oraz wskazano konieczność przygotowania planu restrukturyzacji. Na bazie zapisów ustawy o rachunkowości i KSR 6 zaprezentowano podstawy tworzenia rezerw na restrukturyzację, ich wycenę oraz ujęcie w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informacji dodatkowej. Podkreślono, że ta ostatnia jest szczególnie istotnym źródłem danych dotyczących rezerw na restrukturyzację. Wskazano również na konieczność ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego w przypadku tworzenia rezerw na restrukturyzację. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is presentation of general problems of restructuring - its essence and range. To prepare this article the method of analysis of literature and accounting standard was used. Law basis for restructuring in Poland were described. Kinds and fields of restructuring were presented, the need for preparation of restructuring plan was emphasized. Based on Polish accounting law problems of creating, valuation and financial statements presentation of provision for restructuring were presented. The additional notes as the main source of information about provisions for restructuring were emphasizes. The article also deals with a problem of deferred tax assets connected with that kind of provisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W. (2004), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Egeman M. (2000), Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Poltext, Warszawa.
 3. Hurry D. (1993), Restructuring in Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages Between Japanese and U.S. Firms, "Strategic Management Journal" vol. 14.
 4. Lai J., Sudarsanam S. (1997), Corporate Restructuring in Response to Performance Decline: Impact of Owner-ship, Governance and Lenders, "European Finance Review" 1.
 5. Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG - Press, Warszawa.
 6. Uchwała nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", DzUrz Ministra Finansów nr 12, poz. 90.
 7. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1990, nr 51, poz. 298, ze zm.
 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, DzU 2001, nr 111, poz. 1196, ze zm.
 9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, DzU nr 210, poz. 2037, ze zm.
 10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2009, nr 175, poz. 1361, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz 330.
 12. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 18, poz. 82, ze zm.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 2002, nr 171, poz. 1397, ze zm.
 14. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, DzU nr 192, poz. 1379, ze zm.
 15. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", DzU. nr 84, poz. 948, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu