BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Okresowa sprawozdawczość spółek publicznych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych
Periodical Reporting of Public Companies Quoted on the Organized Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 365-374, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Sprawozdawczość finansowa, Rynek kapitałowy, Raport roczny przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Public companies, Financial reporting, Capital market, Annual report of the company, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na podstawie analizy porównawczej regulacji obrotu papierami wartościowymi dopuszczony-mi do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, czyli na rynkach GPW, NewConnect lub BondSpot, w artykule przedstawiono zróżnicowany zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych emitentów. Im bardziej zorganizowany rynek i im dłuższy okres objęty raportem, tym zakres informacji jest szerszy. Emitenci dłużnych papierów wartościowych ujawniają informacje rzadziej, ale zakres ich raportów śródrocznych jest szerszy niż emitentów instrumentów udziałowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the diversity of information content of periodical reports of public companies quoted on an organized market in Poland. Comparison of the regulation of the exchanges reveals that the more organized market and the longer period covered, the more information it contains, and that debt issuers pro-vides reports less often, but their reports contains more information, than equity issuers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown S., Lo K., Lys T. (1999), Use of R 2 in Accounting Research: Measuring Changes in Value Relevance Over the Last Four Decades, "Journal of Accounting and Economics", vol. 28.
 2. Dębski W. (2010), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 4. Mućko P. (2008), Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Mućko, P. (2012), Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 66 (122).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, DzU 2010, nr 84, poz. 547.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przeka-zywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2010, nr 211, poz. 1384, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2009, nr 185, poz. 1439, z późn zm.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz 330.
 11. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 12. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
 13. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
 14. Zestawienie najczęściej występujących problemów i błędów w dokumentacji składanej przez emitentów w Komisji Nadzoru Finansowego w ramach postępowań w sprawie zatwierdzania prospektów emisyjnych i aneksów (2007), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu