BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych
Qualitative Features of Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 375-382, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Jakość, Przedsiębiorstwo, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Cechy jakościowe
Financial statements, Quality, Enterprises, International Financial Reporting Standard, Quality characteristics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje cechy jakościowe sprawozdań finansowych na tle celu sprawozdawczości finansowej. Analizy cech jakościowych przeprowadzono na podstawie regulacji rachunkowości (założenia koncepcyjne MSSF). Aby użytkownicy mogli wykorzystywać sprawozdanie finansowe przy podejmowaniu decyzji, powinny się charakteryzować kilkoma cechami, wśród których najważniejszymi są: przydatność i wierna prezentacja informacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of article is to present features of financial statement against a background of purpose of financial reporting. It carry analysis of qualitative features on base of accounting regulations (IFRS, Con-ceptual Framework). To be useful for their decision-making purpose, accounting users require a several at-tributes for financial statement. The most important qualitative feature is reliability of information. There is fundamental features usefulness and faithful presentation of information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Luty Z. (2010), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 56, SKwP, Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa.
  3. Smejda M. (2006), Użyteczność decyzyjna informacji zawartych w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 32, SKwP, Warszawa.
  4. Śnieżek E., Wiatr M. (2010), Wybrane aspekty odwzorowania zasad "true and fair view" w bilansie XXI wieku, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, t. II, red. B. Micherda, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 14, Kraków.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  6. Wielki słownik języka polskiego (2008), red. E. Polański, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu