BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu
The Appointment, Tasks and Functioning of the Audit Committee
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 383-392, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rada nadzorcza, Audyt, Komitet audytu
Supervisory board, Audit, Audit committee
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule scharakteryzowano dokonane w ostatnich latach zmiany w audytingu, obejmujące wyodrębnienie jednostek zaufania publicznego oraz ustalenie komitetu audytu i komisji nadzoru audytowego. Przedstawiono powołanie przez radę nadzorczą komitetu audytu i jego zadania. Ponadto omówiono problem funkcjonowania i przydatności tego komitetu w globalnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The paper characterizes changes in auditing, made in recent years and including the creation of entities of public trust as well as establishing the Audit Committee and the Audit Supervision Committee. It presents the appointment of the Audit Committee by the supervision board as well as its tasks. The paper also describes the issues related to functioning and usefulness of the committee in the global economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobre praktyki komitetów audytu (2010), Polski Instytut Dyrektorów, 25.03.2010 r. (www/pid.org.pl).
 2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), załączniki do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., http://www.corp.gov.gpw.pl
 3. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, DzUrz UE L157/87 z 9 czerwca 2006 r.
 4. Kaczorek M. (2011), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa.
 5. Komisja Europejska, Zielona Księga, Polityka badania sprawozdań finansowych - lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2009 r. KOM (2010)561.
 6. Komitet audytu - pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków (2011), praca zbiorowa, Wydawnictwo 4dot, War-szawa, załącznik 2.
 7. Parlament Europejski o rewizji finansowej (2011), "Rachunkowość - audytor" nr 4/11.
 8. Sirocka A. (2011), Odpowiedzialność i obowiązki biegłego rewidenta za czynności rewizji finansowej, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa.
 9. Sprawozdanie z nadzoru publicznego nad rewizją finansową za rok 2010 (2011), "Rachunkowość - audytor", nr 3 (48).
 10. Urząd Komitetu Nadzoru Finansowego: Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (2010), Warszawa, listopad.
 11. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu