BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Możliwości prezentacji kosztów upadłości w rachunku zysków i strat
Possibilities of Bankruptcy Cost Implemetation in The Profit and Loss Account
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 393-400, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Koszty, Rachunek zysków i strat
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Costs, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdanie finansowe z ujęciem kosztów upadłości powinno identyfikować i klasyfikować te koszty. Użytkownik takich informacji będzie mógł ocenić wpływ kosztów upadłości na koszty, przychody prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Wkomponowanie kosztów upadłości w rachunek zysków i strat nie narusza zasad sporządzania tego sprawozdania, a może mieć istotne znaczenie dla prezentacji informacji dla użytkowników. Informacje dotyczące kosztów upadłości powinny pojawić się również w sprawozdaniu o dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Zastosowanie rachunku kosztów upadłości w przedsiębiorstwie umożliwiłoby stworzenie dokładnej specyfikacji ponoszonych kosztów, w tym kosztów upadłości. Celem artykułu jest ukazanie możliwości modyfikacji rachunku zysków i strat, tak aby była możliwa prezentacja kosztów upadłości. (abstrakt oryginalny)

Financial statement presenting bankruptcy cost should identify and index these costs. User of such information should be able to judge the influence of bankruptcy cost on overall costs and income presented in the financial statement. Integrating bankruptcy cost into the profit and loss account does not infringe princi-ples of drawing this report up, moreover it may have a significant value for presentation of this information to users. The data concerning bankruptcy costs should also appear in the additional information report. Ap-plying the bill of charges in an enterprise would enable to draw up an accurate specification of incurred costs, including cost of bankruptcy. The purpose of this article is to show the possibility of modifying the profit and loss account in such a way as to present bankruptcy cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankructwa przedsiębiorstw - zgodnie z prawem czy ekonomią? (2009), kwartalnik "Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 1.
 2. Bauer K. (2009), Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 3. Chłodnicka H. (2004), Identyfikacja i systematyka kosztów upadłości, w: Modele rachunku kosztów i rachunkowo-ści zarządczej, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", AE Wrocław, Wrocław.
 4. Chłodnicka H. (2004), Koszty upadłości - klasyfikacja, pomiar i prezentacja, w: IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot.
 5. Chłodnicka H. (2005), Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji finansowej, w: Sprawoz-dawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, AE Kraków, Kraków.
 6. Chłodnicka H. (2007), Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości" nr 3.
 7. Dorozik L. (2006), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 8. Kamela-Sowińska A. (2005), Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", w: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, red. P. Banaszyk, J. Czerny, Poznań.
 9. Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu", "Rachunkowość" nr 4.
 10. Mączyńska E. (2009), Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, SGH, Warszawa.
 11. Sawicki K. (2002), Kontynuacja działalności jednostki a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 10 (66).
 12. Sojak S., Trojanek M. (2010), Rachunek kosztów upadłości, w: Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, red. S. Sojak, Difin, Warszawa.
 13. Tokarski A. (2009), Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu