BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym
The Influence of Market Attributes on the Estimated Market Value of Real Estate - a Comparative Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 11-21, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena nieruchomości, Szacowanie wartości, Analiza wrażliwości, Metoda korygowania ceny średniej
Real estate valuation, Value estimation, Sensitivity analysis, Method of correcting the average price
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zespół czynności, który prowadzi do określenia wartości rynkowej nieruchomości nazywany jest szacowaniem wartości nieruchomości. Na wycenę nieruchomości, czyli proces, w wyniku którego dokonuje się określenie jej wartości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik, znaczący wpływ mają również przyjęte założenia, na przykład dotyczące wag cech rynkowych. Autor prezentuje wybrane elementy procedury szacowania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym z wykorzystaniem metody porównywania parami oraz metody korygowania ceny średniej oraz podejmuje próbę oceny wpływu zmian wag cech rynkowych na oszacowaną wartość nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

A set of activities that leads to determining the market value of real estate is referred to as real estate value assessment. Real estate valuation, i.e. the process of taking various approaches and applying different methods and techniques, resulting in the determination of real estate value, is also significantly influenced by the assumptions made, e.g., with regard to market attributes. The author presents selected elements of the procedure of real estate market value assessment from the comparative approach, with the use of comparison in pairs and average price adjustment methods, as well as attempts to assess the influence of the changes of market attributes on the estimated value of real estate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cymernam R., Hopfer A.: Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, Warszawa 2005.
  2. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), http://pfsrm.pl/ (15.12.2012).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109, ze zm.
  4. Szacowanie nieruchomości, red. J. Dydenko, Warszawa 2006.
  5. Trojanowski D.: Wycena nieruchomości, [w:] Inwestycje i nieruchomości. Elementy teorii i praktyki, red. M. Rymarzak, FRUG, 2009.
  6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. DzU 2004, nr 261, poz. 2603, ze zm.
  7. Zakręt A.: Przegląd wybranych modeli szacowania wartości nieruchomości, [w:] Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, red. A. Nalepka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
  8. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych), red. S. Źróbek, Educaterra, Olsztyn 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu