BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janas Krzysztof (University of Lodz, Poland)
Title
The Impact of Changes of Capital Cost in Enterprise Valuation
Wpływ zmiany kosztu kapitału własnego na wycenę przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 49-58, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem, Analiza wrażliwości, Metoda dochodowa wyceny
Enterprise value, Risk management, Sensitivity analysis, Income valuation methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi analitycznych pozwalających na wstępną identyfikację wrażliwych elementów w modelach wyceny metodą dochodową na zmianę wartości czynników dyskontujących. Wyznaczone zostają warunki brzegowe, które umożliwiają wpływanie na poziom wyceny poprzez zmianę stóp dyskontowych. W pracy wyprowadzono również wzory na wyznaczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa w zależności od przyjętego poziomu średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wzrostu po okresie prognozy. Otrzymane wyniki mają szczególnie znaczenie dla praktyków działalności gospodarczej, umożliwiając im częściowe minimalizowanie ryzyka podejmowania decyzji biznesowych na podstawie nieprawidłowych wycen. Pozwalają również zdecydowanie przyśpieszyć przeprowadzanie analizy wrażliwości wyceny przedsiębiorstwa w zakresie założeń dotyczących czynników dyskontujących oraz stopy wzrostu po okresie prognozy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to provide analytical tools allowing for initial identification of sensitive factors in the discount cash flow model. There are boundary conditions that influence the level of valuation by changing the discount rate. The study also derived formulas to determine changes in the enterprise, depending on the assumed level of the weighted average cost of capital and the growth rate after the financial forecast. The results provide important insight for practitioners of business, enabling them to minimize the risk of partial business decisions based on incorrect pricing. They also help speed up the examination of the sensitivity of the valuation of the company in the assumptions about discount factors and the growth rate of the forecast period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al.-Ali, J., Arkwright, T.: Investigation of UK Companies Practices in Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital, "The Journal of Interdisciplinary Economics" 2000, Vol. 11.
 2. Bednarz, J., Gostomski, E.: Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 3. Birkholc, A.: Analiza matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Bruner, R.F., Eades, K.M., Harris, R.S., Higgins, R.C.: Best Practices in Estimating The Cost of Capital: Survey and Synthesis, "Financial Practices and Education", Spring/Summer 1998.
 5. Byrka-Kita, K.: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 6. Darmodoran, A.: The Dark Side of Valuation, Prentice Hall 2001.
 7. Zhi Da, Re-Jin Guo, Jagannathan, R.: CAPM for estimating the cost of equity capital: Interpreting the empirical evidence, "Journal of Financial Economics" 2012.
 8. Duliniec, A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Haugen, R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 10. Jajuga, K., Jajuga, T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 11. Jaki, A.: Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 12. Jennergren, L.P.: A Tutorial on the Discounted Cash Flow Model for Valuation of Companies, "Working Paper Series in Business Administration" 2011, No. 1998, 1.
 13. Keef, S.P., Khaled, M.S., Roush, M.L.: A note resolving debate on "The weighted average cost of capital is not quite right", "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2012, No. 5.
 14. Lundholm, R., O'Keefe, T.: Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model, "Contemporary Accounting Research" 2001, Vol. 18, No. 2.
 15. Miedziński, B.: Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam" 2012.
 16. Panfil, M.: Wycena biznesu w praktyce, metody - przykłady, Wydawnictwo Poltext Warszawa 2009.
 17. Panfil, M.: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Część III. Difin, Warszawa 2008.
 18. Szablewki, A., Tuzimek, R.: Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext Warszawa 2008.
 19. Wiśniewski, T.: Błędy szacowania kosztu kapitału w decyzjach inwestycyjnych i ich skutki, "Badania operacyjne i decyzje" 2008, No. 3.
 20. Zadora, H.: Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 21. Zarzecki, D.: Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu