BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases
Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 133-141, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wycena, Sprawozdanie finansowe, Inwestycje finansowe
Valuation, Financial statements, Financial investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Każda jednostka posiadająca wolne środki może je zainwestować w różnego rodzaju lokaty. Jeśli inwestuje w papiery wartościowe stanowiące udziały w obcych podmiotach to w zależności od wielkości tej inwestycji pozwala ona na wywieranie wpływu na ich działalność. Artykuł prezentuje różne sposoby wyceny takich lokat w zależności od wielkości posiadanych przez inwestora udziałów. W dalszej części zaprezentowano dodatkowe wymogi jakim podlega inwestowanie w zakładach ubezpieczeń (abstrakt oryginalny)

An entity which has disposable funds may invest them in various types of deposits. Investments in securities which represent interests in other entities, depending on the amount of invested funds, enable investors to have influence over the activities of such entities. The paper presents different methods for valuating such deposits depending on the value of interests held by the investor. The subsequent part of the paper discusses additional requirements to be met by investments in insurance companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albrecht, W. Steve, Stice Earl, K., Stice, J.D., Accounting Concepts and Applications, 2nd ed., South- Western Cangage Learning, USA 2010.
 2. Bragg, S.M., Accounting Reference Desktop, John Wiley&Sons,Inc., New York 2002
 3. . The Directive of the European Parliament and the Council 2009/138/EC of 25 November 2009 concerning the undertaking and conducting of (re)insurance activities (Solvency II), Official Journal L Series335.
 4. Epstein, B.J., Jermakowicz, E.J., 2010 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley&Sons, Inc., New York 2010.
 5. MSSF/MSR 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Vol. 1, Vol. 2, IASB, SKwP, Warszawa 2011.
 6. Remlein, M., Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, SKwP, Warszawa 2010.
 7. The ruling of the Minister of Finance of 28 December 2009 concerning specific accounting principles for (re)insurance companies, DzU No. 226, item 1825.
 8. The ruling of the Minister of Finance of 23.04.2004 concerning the recognition of assets outside the EU territory as the coverage of technical and insurance provisions, Dz. U. (Journal of Laws) No. 94, item 910.
 9. The Accounting Act of 29 September 1994, consolidated text, DzU (Journal of Laws) No. 152/2009, item 1223
 10. The Act on insurance activities of 22 May, DzU (Journal of Laws) No. 124, item 1151.
 11. The Act of 13 February 2009 on changes to the Act on insurance activities and other Acts, DzU (Journal of Laws) No. 42/2009, item 341.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu