BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe
Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 143-155, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Przepływy pieniężne, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Prawo bilansowe
Discounted cash flow (DCF), Cash flows, Valuation of the company, Balance law
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano porównania definicji przepływów pieniężnych w rozumieniu metody wyceny DCF oraz testu na utratę wartości prawa bilansowego. Omówiono podobieństwa i różnice w kalkulacji komponentów wolnych przepływów pieniężnych. Do podobieństw zaliczono zastosowanie techniki dyskontowania, stopę dyskontową uwzględniającą ryzyko oraz komponenty przepływów pieniężnych. Różnice dostrzeżono w poziomie wydatków kapitałowych, ujęciu przepływów po okresie prognozy, jak też okresie projekcji przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a comparison between cash flow in DCF valuation and in accounting law in form of impairment of assets. Similarities and differences in the calculation of free cash flow components were described. The similarities are: discounting technique, risk adjusted discount rate and components of cash flow. The differences are: the level of expenditures, inclusion of cash flow after projection and period of projection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fierla A.: Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 2. Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
 3. Głębocki M., Grudziński M., Kundera M., Sylwestrzak M.: Studium metodyki wyceny przedsiębiorstw stosowanej w rekomendacjach giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 639.
 4. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011,
 5. Pratt Sh.: Cost of capital. Estimation and Application, Wiley, New York 1998.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r., przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 7. Uchwała nr 5/03 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", DzUrz MF, nr 12, poz. 69.
 8. Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", DzUrz MF z dnia 20 lipca 2007.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 10. Tham J., Velez-Pareja I.: Principles of Cash Flow Valuation, Elsevier, Amsterdam 2004.
 11. Zarzecki D.: Mnożniki rynkowe w wycenie przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 586.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu