BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryel Tomasz, Lasota Jakub
Title
Warrant subskrypcyjny jako instrument wspomagający zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Subscription Warrant as a Value Based Management Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 199-206, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wycena, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Teoria agencji, Warranty
Valuation, Value Based Management (VBM), Enterprise finance, Agency theory, Warrant
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zgodnie z teorią agencji, relacje zachodzące pomiędzy akcjonariuszem a menedżerem posiadają charakter agencji. Akcjonariusz powierza menedżerowi przedsiębiorstwo z nadzieją, że będzie on realizował cele właścicieli, tj. podejmował decyzje podporządkowane zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Jak pokazuje praktyka, występujące konflikty interesów pomiędzy właścicielami a kadrą zarządzającą powodują, że cele akcjonariuszy często pozostają w sprzeczności ze sposobem zarządzania menedżerów, nastawionych najczęściej na maksymalizację wyniku netto w horyzoncie krótkoterminowym. Właściwa konstrukcja motywacyjnych programów opcyjnych skierowanych do menedżerów wyższego szczebla może rozwiązać wiele problemów z zakresu teorii agencji i, co najważniejsze, zapewnić rozwój biznesu zorientowany na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. W niniejszym artykule zaproponowano rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu metodyki FCFE w budowie algorytmu premiowego w opcjach menedżerskich, z zastosowaniem instrumentu finansowego w postaci warrantu subskrypcyjnego. (abstrakt oryginalny)

One of the main concepts concerning the purpose of the functioning of businesses is Value Based Management concept, which applies the rule of maximizing value for shareholders (Shareholder's Value). With the development of the VBM concept, a divergence of interests between the management of the short-term horizon, usually oriented to maximize net-profit - preferred by top-managers, and the long-term management, aimed to increase the value for shareholders - often synonymous with the Free Cash Flow to Equity. Executive stock option programs may be used to motivate managers to perform the tasks resulting in increased value for shareholders. The challenge facing business owners is to create an efficient tool that combines interests of business management with the interests of shareholders. Such an effect is possible to achieve by proper selection of the algorithm parameters. Subscription warrant may be an adequate instrument for such executive stock option programs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamska M.: Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, Centrum Doradztwa i informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
  3. Dobrodziej B.: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  4. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  5. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005, nr 183, poz 1538, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu