BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym
Business Models and the Creation of Value in the Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 207-216, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Efektywność rynku, Rynek kapitałowy
Business models, Creating company's value, Market effectiveness, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przestawia wielowymiarowe spojrzenie na zagadnienie wpływu modelu biznesu i jegobudowy na wartość przedsiębiorstwa. Odnosi się do tego, że przyczyna sukcesu firmy leży nie tylko po stronie dobrego zarządzania operacyjnego, lecz przede wszystkim dobrze zaprojektowanego i atrakcyjnego dla inwestorów modelu biznesu. W przypadku, gdy model biznesu jest efektywny, jest możliwe osiąganie oczekiwanych dodatnich stóp zwrotu oraz realizacja założonych w prognozach finansowych planów. Krótkookresowe wyniki w zakresie wartości przedsiębiorstwa zmuszają menedżerów do ciągłego dostrajania modeli biznesu do zdolności wytworzenia wartości dla udziałowców. Strategia jest czynnikiem determinującym zmiany modelu biznesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents a multi-dimensional look at the issue of the impact of business model on shareholder value. It refers to the fact that the reason for the success of companies is not only a good operational management but mainly an attractive business model for investors. If the business model is effective it is possible to achieve the expected positive returns and the realization of financial projections assumed in the plan. Short-term results in enterprises value force managers to continuously fine-tune the business model for the ability to create value for shareholders. The strategy is a factor determining the change in business model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernstein P.L: Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press, Warszawa 1998.
 2. Boik J: Giełdowe Giganty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 3. Bojańczyk M.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 4. Brettel M, Strese S., Flatten T.C: Improving the performance of business models with relationship marketing efforts - An entrepreneurial perspective, "European Management Journal" 2012.
 5. Dahan N.M, Doh J.P, Oetzeland J, Yaziji M: Corporate-NGO Collaboration: Co-creating New Business Models for Developing Markets, "Long Range Planning" 2010, nr 43.
 6. Jagielnicki A: NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 7. Jaki A.: Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 8. Kasprzak-Czelej A.: Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne, Difin, Warszawa 2012.
 9. Kulpaka P.: Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007.
 10. Noga A.: Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 11. Osterwalder A., Pigneur Y, Tucci C.L.: Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, "Communications of the Association for Information Systems" 2005, Vol. 15.
 12. Rapppaport A: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Warszawa 1999.
 13. Wirtz B.W.: Business Model Management, Design - Instrumente - Erfolgsfaktoren von Geschaftsmodellen, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu