BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tymiński Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Możliwości zwiększania wartości przedsiębiorstwa
Possibilities of Increasing the Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 211-227, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem, Miernik ryzyka (VaR)
Value Based Management (VBM), Enterprise value, Risk management, VaR method
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu logistycznych determinant na wartość przedsiębiorstwa. Określenie wartości badanego przedsiębiorstwa odzieżowego przeprowadzono w oparciu o modele optymalizacyjne. Kluczowymi determinantami wartości tego przedsiębiorstwa są: wielkość zapasów, relacja kapitału obcego do własnego oraz dźwignia finansowa. W procesie badawczym uwzględniono również analizę ryzyka przy wykorzystaniu VaR. Dokonano porównania wartości modelowych i empirycznych determinant wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the influence of logistical determinants on company's value. The value of the examined company was calculated using optimization models. The key value determinants are: stock's value, relation foreign capital to own capital and financial leverage. The research process also included VaR-based risk analysis. Model values of determinants were compared with empirical values.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Blaik P.: Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 3. Copeland T., Kohler T., Murrin J.: Unternehmenswert Campus Verlag, Frankfurt / New York 1999.
 4. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 6. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009.
 7. Janusz T., Przeździecka M.: Szacowanie wartości firmy w warunkach polskich, Wyd. Res Polona, Łódź 1992.
 8. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 9. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, 2007.
 10. Petty J.W., Keown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basic Financial Management, Prentice- Hall, Englewood Cliffs 1993.
 11. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, Wig-Press Warszawa 1999.
 12. Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
 13. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 15. Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
 16. Tymiński M.: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw odzieżowych, praca doktorska, 2012.
 17. Tymiński M.: Zmodyfikowany model stabilnego rozwoju maksymalizujący zysk i optymalizujący strukturę kapitałową, Zeszyty Naukowe WSGK nr IX Kutno, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu