BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki), Duraj Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego publicznych spółek giełdowych
The Guarantee Function of Share Capital in Public Quoted Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 287-302, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Spółki akcyjne, Kapitał, Kapitał zakładowy
Joint stock companies, Capital, Share capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podane wybrane poglądy na funkcję gwarancyjną kapitału zakładowego wskazują na imperatyw zapewnienia priorytetu spłaty wierzytelności przez przedsiębiorstwo z posiadanego majątku. Nie wykluczają one potrzeby zabezpieczenia majątkowego interesów właścicieli. To inkluzywne podejście do zarządzania kapitałem zakładowym wskazuje na nałożone przez ustawodawcę obowiązki i sformułowane prawa. Obowiązki te dotyczą m.in. posiadania minimalnej wartości kapitału zakładowego, a prawa odnoszą się do swobody zarządzania tym kapitałem. Wydaje się, iż zmiany wartości kapitału zakładowego oraz jego udziału w finansowaniu majątku całkowitego powinny być traktowane jako wyraz realizacji funkcji gwarancyjnej tego kapitału, która przejawia się we wpływie owych zmiennych na stopień finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, zadłużenia kapitału własnego oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The selected views on the guarantee function of share capital indicate the imperative of ensuring the repayment of enterprise's debts by its assets. They do not exclude the need of assets security of owners' interests. This inclusive approach to share capital management points to the obligations and rights imposed by the legislature. These obligations concern such things as: holding a minimum level of share capital, and the rights concern freedom of the capital management. It seems that the change in share capital value and its participation in total assets financing should be treated as an expression of the realization of the share capital's guarantee function, which is evident in the impact of these variables on total asset to equity ratio, debt to equity ratio and financial liquidity of enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czechowska A.: Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 2000.
 2. Ickiewicz J.: Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 3. Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.
 4. Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych: objaśnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 5. Koch A., Napierała J.: Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Kosiorkiewicz M.: Podwyższanie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999.
 7. Prawo handlowe, red. Okólski J, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 8. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 9. Ostaszewski J., Cicirko T.: Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
 10. Steffens F.: Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen am Beispiel der Darlehen der Deutschen Ausgleichsbank, Grin Verlag, Bremen 2004.
 11. Tomaszek P., Dobranowski R.: Zmiany kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1996.
 12. Wiśniewski A.W.: Prawo o spółkach - podręcznik praktyczny. Spółka akcyjna, t.3, Twigger SA, Warszawa 1994.
 13. Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 14. Szumański A.: Problem funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółki kapitałowej, "PiP" 1997, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu