BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śledzik Karol (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena pozycji największych banków w globalnej gospodarce przed i po (?) kryzysie
Evaluation of Position of the Largest Banks in the Global Economy Before and after (?) the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 303-313, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bankowość, Konkurencyjność banków, Globalizacja gospodarki, Ryzyko gospodarcze
Banking, Banks' competitiveness, Economic globalization, Economic exposure
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania dużych banków. Autor podjął się próby oceny grupy 20 największych banków na świecie wg kryterium sumy aktywów. Horyzont czasowy wyznaczony został na lata 2007 i 2011 ze względu na możliwość ujęcia lat, w których banki odnotowywały zwiększone wartości aktywów, jak i lat, w których odnotowywały spadki wartości aktywów spowodowane kryzysem na rynkach finansowych. Przeprowadzona analiza ukazała jak ogromna wartość aktywów jest w posiadaniu zaledwie dwudziestu instytucji na świecie i jak duża zmiana dokonała się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Uwidocznił się problem największych szwajcarskich banków oraz niewątpliwy biznesowy sukces banków chińskich. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of the functioning of large banks. The author attempted to assess the top 20 banks in the world, according to the criterion of total assets. The analyzed period covers the years 2007 and 2011 due to the possibility of recognition of years in which banks have been registering increased value of assets and the years in which they registered declines in the value of assets due to the crisis on the financial markets. The analysis showed that a tremendous value of the assets is held by only twenty institutions in the world, and what a big change has taken place over the last four years. The problem of the largest Swiss banks and the undisputable business success of Chinese banks have been revealed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banking on Failure, "The Wall Street Journal", 12 April 2011.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dn. 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. Unii Europejskiej, nr L 329 z dn. 14.12.2010 r.).
 3. Freeman J.: Mega-Banks and the Next Financial Crisis, "The Wall Street Journal", 21 March 2011.
 4. International Monetary Fund, Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions, Washington, November 2010.
 5. Iwanicz-Drozdowska M.: Konglomeraty finansowe, PWE Warszawa, 2007.
 6. Marks K.: Kapitał, 1867.
 7. Masiukiewicz P.: Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości, [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Wyd. ZBP i Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 8. Maslakovic M: Banking, Financial Market Series, The City UK Research, May 2012.
 9. Miklaszewska E.: Zmiany regulacyjne podstawa długookresowej efektywności i stabilności rynku bankowego, [w:] Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 10. Pruski J.: Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3.
 11. Sorkin A.R.: Too Big To Fail, Allen Lane, 2009.
 12. Stypułkowski C.: Too big to fail - różne koncepcje działań, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3.
 13. Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 14. The cost of the wall street - caused financial collapse and ongoing economic crisis is more than $12,8 trillion, A report from Better Markets - Transparency, Accountability, Oversight, September 15, 2012.
 15. Śledzik K.: BRICS, MIST, i G5 - czyli kto ma najlepszy potencjał rozwojowy, "Gazeta Bankowa" 2013, nr 2/1142.
 16. Zombirt J.: Czy to wystarczy? "Bank" 2011, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu