BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
Risk Concepts in Arrangement Proposals of Companies Threatened with Bankruptcy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 347-356, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Bankructwo, Analiza ryzyka, Restrukturyzacja, Postępowanie ugodowe
Bankruptcy, Risk analysis, Restructuring, Conciliatory proceedings
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko w postępowaniu upadłościowym prowadzącym do zawarcia układu wiąże się z kwestiami możliwości wykonania układu oraz zachowania zdolności do kontynuacji działania. Nieumiejętność diagnozy ryzyka może stanowić zagrożenie dla wykonania układu oraz przetrwania przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Celem referatu jest analiza koncepcji ryzyka prezentowanych w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. W ramach realizacji celu pracy przeprowadzono analizę dokumentacji procesów upadłościowych, w których składane były propozycje układowe. Badaniami objęto 34 przypadki, w których sąd ogłosił upadłość w latach 2011-2012. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż znaczna część przedsiębiorstw zagrożonych upadłością nie podjęła próby prezentacji ryzyka w uzasadnieniu propozycji układowych. Fakt sporządzenia analizy ryzyka oraz jej jakość nie miały wpływu na podjęcie przez sąd decyzji na temat możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzącego do zawarcia układu. W analizowanych przypadkach dorobek nauk zarządzania praktycznie nie został wykorzystany przy sporządzaniu analizy ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The risk of bankruptcy proceedings that lead to establishing of an arrangement is related to the possibility of concluding the arrangement and preserving the ability to continue operation. Failure in diagnosing the risk may endanger the arrangement establishment and the survival of the company after the completion of the bankruptcy proceedings. The aim of this paper is to analyze the concept of risk presented in the arrangement proposals of firms threatened with bankruptcy. As a part of the study, bankruptcy process documentation concerning submitted arrangement proposals was analyzed. The study included 34 cases in which the court has declared bankruptcy in the years 2011-2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.
  2. Jajuga K.: Koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2009.
  3. Kaczmarek T.T: Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
  4. Mączyńska E.: Wstęp, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw: klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2009.
  5. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu