BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieda Bogusław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ryzyko w ekonomii, finansach, ochronie zdrowia i ubezpieczeniach komunikacyjnych
Risk in Economics, Finance, Healthcare and Car Insurance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 367-378, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia komunikacyjne OC
Risk, Risk management, Health care protection, Motor insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie kilku zastosowań ryzyka w wybranych dziedzinach współczesnej gospodarki. Obejmują one ekonomię, finanse, ochronę zdrowia oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Pracę należy traktować jako uzupełnienie istniejącej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents applications of risk in selected areas of the modern economy. They include: economy, finance, healthcare and insurance. The article should be considered complementary to the existing literature on risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bayes T.: An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, Philosophical transactions, Essay LII, 1763.
 2. Bernoulli D.: Speciment Theoriae Novae de Mensura Sortis (Exposition of a New Theory on the Measurement at Risk), tłum. L. Sommer, "Econometrica" 1954, 22.
 3. Bieda B.: Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012.
 4. Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1996.
 5. Champy J.: Reengineering Management, Harper-Collins, New York 1995.
 6. Clemen R.: Making Hard Decision: An Introduction to decision Analysis, Wadsworth, Belmont, CA, 1991.
 7. Czarnek J., Jaworek M., Marcinek K., Szóstek A.: Efektywność projektów inwestycyjnych, red. nauk. J. Czarnek, Toruń 2010.
 8. David D.: Games, Gods, and Gambling, Hafner Publishing, New York 1963.
 9. Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 13-14.
 10. Domański C.: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa 2011.
 11. G-30: Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets, Washington 1989.
 12. Gedymin O.: Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
 13. Groebner D., Shannon P.: Business Statistics: A Decision-Making Approach, 4th ed., Macmillan, New York 1993.
 14. Gruszka B., Zawadzka Z.: Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Warszawa 1992.
 15. Hall E.M.: Managing Risk: Method for Software Systems Development, Addison-Wesley Longman, Inc., Massachusetts, USA, Canada 1997.
 16. Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. Cz. 1, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
 17. Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. Cz. 2, "Rynek Terminowy" 2000, nr 7.
 18. Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. Cz. 3, "Rynek Terminowy" 2000, nr 8.
 19. Jajuga K. Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej-metody ilościowe a wyzwania praktyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 394, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" 2004, nr 15.
 20. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 1993.
 22. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Houghton Mifflin 1985.
 23. Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menadżerów. Liber 2000.
 24. Knight F.H.: Risk Uncertainty and Profit, Chicago-London 1985.
 25. Kolarik W.: Creating Quality: Concepts, Systems, and Tools, McGraw-Hill, New York 1995.
 26. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 1999.
 27. Leroux A., Maclaren D.: The Optimal Time to Remove Quarantine Bans under Uncertainty: The Case of Australian Bananas, "Economic Record" 2011, Vol. 87, No 276, s. 140-152.
 28. Lipa A.: Wpływ dużych transgranicznych fuzji banków europejskich na ryzyko banku przejmującego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy 2009, 92, s. 101-118.
 29. Luger G., Stubblefield W.: Artificial Intelligence and the Design of Expert Systems, Benjamin/Cummings Publishing, Redwood City, CA, 1989.
 30. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: Konkurencja i kooperacja - Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 31. Markowitz H.: Portfolio Selection, "Journal of Finance" 1952, Vol. VII, No 1.
 32. Neumann J. von, Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior, Pinceton University Press 1944.
 33. Orzeł J.: Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, BiK V 2005.
 34. Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 35. Pfeffer J.: Insurance and Economic Theory, Irvin Inc. Homewood, Illinois 1956, s. 42.
 36. Raport Ryzyka Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 119/2012, www.bph.pl/repo/bph/relacje_inwestorskie/nuk/BPH_Raport_ Ryzyka_2011.pdf ( 02.2013).
 37. Ronka-Chmielowiec W., Jędrzychowska A.: Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce i czynniki wpływające na jego wielkość. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno- gospodarczych. Materiały V Konferencji Naukowej, Zakopane, 10-13 maja 2011 roku, Kraków 2011, s. 47.
 38. Samecki W.: Ryzyko i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 39. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, July 2002, www.bis.org/publ/bcbs91.pdf (02.2013).
 40. Strebel P., Hongze L.: Risk Management Starts at the Top, "Business Strategy Review" 2010, Vol. 21, Issue 1, s. 19-23.
 41. The American Heritage Dictionary, 2d College ed., Houghton Mifflin, Boston 1985.
 42. Thlon M.: Przegląd ilościowych metod szacowania ryzyka operacyjnego. 2007, http://www.sceno. edu.pl/cms_tmp/1164_m_thlon.pdf (luty 2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu