BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG
Testing the Impact of Foreign Capital Markets on WIG Index Volatility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 449-457, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Indeks giełdowy, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Zmienność, Efekt zarażania
Stock market indexes, Capital market, Stock market, Variability, Contagion effect
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W gospodarkach rozwijających się procesy integracji charakteryzują się cechami wyróżniającymi je spośród krajów rozwiniętych. Szczególnym wydaje się efekt transmisji kryzysów na rynkach kapitałowych. Niewątpliwie aktualnym zjawiskiem jest przenoszenie negatywnych informacji z gospodarek rozwiniętych na rynki rozwijające się. W kontekście ostatniego kryzysu finansowego nadal pozostaje aktualna teoria o specyficznym układzie gospodarek w kształcie "centrum" oraz "krajów peryferyjnych". Każde zmiany w ramach polityki makroekonomicznej czy na rynku finansowym wymuszają weryfikację swojej polityki i działań na peryferiach. Zgodnie z tym kierunkiem transmisji, efekt zarażania przechodzi z krajów lepiej rozwiniętych - centrum - na kraje słabiej rozwinięte, stanowiące peryferia. Wysoka korelacja rynków finansowych powoduje istotne trudności w skutecznej dywersyfikacji ryzyka. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytania: jak zmienność wybranych indeksów rynków kapitałowych wybranych państw wpływa na zmienność warszawskiego WIG? Czy mamy do czynienia z tzw. efektem zarażania? Jak zmienia się to zjawisko w czasie: przed, w trakcie i po kryzysie? Badanie zostało przeprowadzone na danych z okresu 2.01.2003-31.10.2012 przy użyciu modelu GARCH (1.1). (abstrakt oryginalny)

In developing economies, integration processes are characterized by specific features distinguishing them from developed countries. A particular feature seems to be the crisis transmission effect in the capital markets. Undoubtedly, a current phenomenon is the transfer of negative information from developed economies to developing ones. In the context of the recent financial crisis, the theory of a specific arrangement of the economies with the "center" and "peripheral countries" still seems to be the valid. Any changes in macroeconomic policy or the financial market forces verification of own policies and actions on the peripheries. In accordance with this direction, the contagion effect goes from more developed countries, the center, to the less developed countries. The high correlation between financial markets causes significant difficulties in effective risk diversification. The purpose of this study is to answer the following questions. How the variability of certain capital markets indices in selected countries affects the volatility of the Warsaw Stock Exchange WIG? Are we dealing with the so-called contagion effect? How does this phenomenon change in time - before, during and after the crisis? The study was conducted in the period 2003/01/02-2012/10/31 with the use of GARCH (1.1) model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backus D.K., Gregory A.W.: Theoretical Relations between Risk Premiums and Conditional Variances, "Journal of Business & Economic Statistics" 1993, Vol. 11, No. 2.
 2. Bertero E., Mayer C.: Structure and Performance: Global Interdependence of Stock Markets around the Crash of October 1987, "European Economic Review" 1987, Vol. 34.
 3. Brzeszczyński J., Kelm R.: Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele Kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
 4. Domowitz I., Hakkio C.S.: Conditional variance and the risk premium in the foreign exchange market, "Journal of International Economics", August 1985, Vol. 19 (1-2), Elsevier.
 5. Engle R., Susmel R.: Common Volatility in International Equity Markets, "Journal of Business & Economic Statistic" 1993, No. 11.
 6. Engle R.F., Lilien D.M., Robins R.P.: Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M Model, "Econometrica" 1987, vol. 55.
 7. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E.: On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, "Journal of Finance" 1993, No. 48.
 8. Karkowska R.: Towards a measurement scale for contagion effect on capital market, "Journal of Advanced Research in Management" 2012, Biannually Journal, Vol. III.
 9. King M., Wadhwani S.: Transmission of Volatility between Stock Markets, "Review of Financial Studies" 1990, Vol. 3.
 10. Koch P.D., Koch T.W.: Evolution in Dynamic Linkages across National Stock Indexes, "Journal of International Money and Finance" 1991, Vol. 10.
 11. Maddala G.S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu