BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Simpson Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym
Models of Analyzing Cultural Diversity in International Studies
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 585-606, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość międzynarodowa, Różnice kulturowe, Kultura, Socjologia kultury
International entrepreneurship, Cultural differences, Culture, Sociology of culture
Note
summ.
Abstract
Mimo postępującego procesu globalizacji, rozwoju Internetu, łatwości dotarcia do informacji i rosnącej migracji ludzi na niespotykaną wcześniej skalę, różnice kulturowe nie zacierają się i mogą nieraz stanowić poważną przeszkodę w relacjach biznesowych pomiędzy przedstawicielami różnych społeczeństw. Wprawdzie większość zachowań i motywów działania jest podzielana przez większość ludzi, to jednak owa mniejszość, wynikająca z uwarunkowań kulturowych może rodzić poważne nieporozumienia i utrudniać kontakty biznesowe. Dlatego poznanie nie tylko zewnętrznej i środkowej warstwy kultury danego społeczeństwa, ale dotarcie oraz zrozumienie tej najgłębszej i najbardziej ukrytej warstwy może stanowić czynnik ułatwiający nawiązanie, a następnie rozwijanie wzajemnych kontaktów biznesowych. Instrumentem ułatwiającym to zadanie mogą być modele służące do badania i porównywania różnych kultur. Stąd celem artykułu jest dokonanie analizy wybranych modeli, która pozwoliłaby stwierdzić, że różnice kulturowe mają swe źródło w odmiennym podejściu do takich zagadnień jak czas, miejsce jednostki w społeczeństwie, cel istnienia człowieka i jego stosunek do środowiska. Wykorzystano metodę monograficzną, uznając że najlepiej posłuży zrealizowaniu tak sformułowanego celu. (abstrakt oryginalny)

Despite the globalization process, an easy access to the Internet and information, growing international migration of people, cultural differences do not disappear and sometimes can be a serious barrier in international business relations. Although the majority of motives and behaviours are shared by all people, the minority resulting from cultural diversity can be the source of misunderstandings. That is why it is necessary to study and analyze not only outer and middle layers of culture, but in particular the inner one. Understanding the most hidden layer of culture can lead to better and deeper relations in international business and can result in long-term contacts. An instrument for facilitating the heremeneutical approach to analyzing different cultures is studying and comparing chosen cultural models proposed by various authors, which was the main purpose of the article. The analysis leads to the conclusion that there are some basic problems which are solved in a different way by different cultures. There problems refer to a distinct approach toward time, the role of an individual in the society, the main purpose of human existence and the attitude of mankind to nature. To achieve the purpose of the article, the monographic method was used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Curran K, Personal Success Strategies for Cross-cultural Effectiveness, http:www.culturaldetective.com [dostęp: 25.03.2012].
 2. Gesteland R.R., 2000, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gesteland R.R., 2005, Cross-cultural business behavior: negotiating, selling, sourcing and managing across cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
 4. Gesteland R.R., Seyk G.F., 2002, Marketing Across Cultures in Asia. A Practical Guide, Copenhagen Business School, Copenhagen.
 5. Hall E.T., 2009, Ukryty wymiar kultury, Muza, Warszawa.
 6. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 7. McLuhan M., 1968, War and Peace in the Global Village, Bantam Books, New York.
 8. Murdoch A., 1999, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa.
 9. Robbins S.P., 1998, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 10. Schneider C., Barsoux J- L., 1997, Managing Across Cultures, Prentice Hall, Hemel Hempstead.
 11. Simpson D., 2010, Uwarunkowania kulturowe jako determinanta stylów przywództwa. Badanie tolerancji polskich menedżerów w stosunku do przedstawicieli innych kultur, [w:] Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, red. R. Krzykała-Schaefer, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 12. Simpson D., 2010, Strategie zróżnicowania personelu w świetle polityki UE przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, [w:] Wyzwania gospodarki światowej, red. H. Treder, K. Zołądkiewicz, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 28, t. 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 13. Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. Trompenaars F., Hampden-Turner C., 1999, Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealley Publishing, London.
 15. Varner I., Beamer L., 2010, Intercultural Communication in the Global Workplace, McGraw-Hill, New York.
 16. Verluyten S. P., 2005, Intercultural Communication in Business and Organisations, Acco, Leuven.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu