BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska), Wojciechowska Katarzyna (Domene Sp. z o.o.)
Title
Ryzyko niekwalifikowalności wydatków w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - : studium przypadku
Risk of Ineligibility of Expenditure in a Project Co-Financed from the European Union Funds - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 479-485, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Ryzyko, Fundusze unijne, Przedsiębiorstwo
Project management, Risk, EU funds, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule, na przykładzie zrealizowanego przez firmę X projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiono ryzyka, które wystąpiły podczas realizacji projektu: ryzyko nieosiągnięcia rezultatów projektu oraz ryzyko niekwalifikowalności wydatków, wynikające z błędnej interpretacji reguły proporcjonalności przez organ dozorujący realizację i rozliczenie końcowe projektu. W artykule zostały również przedstawione sposoby reakcji firmy X wobec zaistniałych ryzyk, które umożliwiły jej uniknięcie konsekwencji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Using the case of a project implemented by company X and financed from the EU funds under the Operational Programme Human Resources, the paper presents risks that occurred during the project implementation: risk of failure to achieve the projects results and risk of ineligibility of expenditure resulting from an incorrect interpretation of the proportion rule by the body supervising the project implementation and settlement of accounts. The paper also shows the ways in which company X responded to the risks that occurred, allowing it to avoid financial consequences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2008, www.wup.opole.pl/dokumenty/Wieloletni2015.pdf (26.11.2012).
  2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu