BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
The Role of Accounting in Enterprise Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 497-505, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie ryzykiem
Accounting, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie ryzykiem w aktualnych warunkach prowadzenia działalności jest jednym z podstawowych zadań kierownictwa i menedżerów przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem obejmującym identyfikację, pomiar, sterowanie i monitorowanie ryzyka. Na każdym z etapów tego procesu mogą być wykorzystane określone rozwiązania z zakresu rachunkowości. Rachunkowość jest bowiem głównym źródłem informacji na temat działalności przedsiębiorstwa, w tym także tych dotyczących ponoszonego ryzyka. Rachunkowość dysponuje ponadto określonymi instrumentami, które umożliwiają zabezpieczenie przez zagrożeniami, na jakie są narażone różne kategorie finansowe. Artykuł niniejszy ukazuje rolę wybranych instrumentów rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Risk management in today's operating conditions is one of the basic objectives of the management staff and enterprise managers. Enterprise risk management is a process involving risk identification, measurement, control and monitoring. Specific accounting solutions may be applied at each stage of this process. Accounting is the major source of information about the enterprise operation, including the incurred risk. Moreover, accounting adopts certain instruments, enabling protection against hazards to which various financial categories are exposed. This paper demonstrates the role of selected accounting instruments in the enterprise risk management process with the use of financial information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Board Briefing on IT Governance, IT Governance Institute, New York, 2003.
  2. CIMA Official Terminology, Chartered Institute of Management Accountants, Oxford 2005.
  3. Enterprise Risk Management Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, London 2004.
  4. Evaluating and Improving Governance in Organizations, International Federation of Accountants, London 2009.
  5. Jajuga K.: Enterprise Risk-Systemattization and Implementation Issues, "Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego" 2007, nr 455.
  6. Kalinowski J., Rezerwy, [w:] Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  8. Szydełko A.: Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
  9. The Roles and Domain of the Professional Accountant in Business, International Federation of Accountants, London 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu