BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Waldemar (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie ryzykiem w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w szkole wyższej
Risk Management in a Project Co-Financed by the EU in Higher Education
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 515-524, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Fundusze unijne, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie projektem
Risk management, EU funds, Higher education, Project management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na istotne znaczenie zarządzania ryzykiem w realizowanym przez szkołę wyższą projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały teoretyczne aspekty zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektu. Druga część obejmuje prezentację procesu zarządzania ryzykiem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w uczelni wyższej. Właściwe zarządzanie ryzykiem w projekcie umożliwi terminową i zgodną z budżetem realizację projektu. Pozwoli to na eliminację głównego ryzyka w projektach z udziałem środków europejskich, czyli uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowane. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to show the importance of risk management in a project carried out by a university and co-funded by the European Union. The theoretical aspects of risk management, with particular emphasis on the risk management of the project, have been presented in the first part of the paper. The second part includes the presentation of risk management process in a project co-funded by the European Union at a university. Proper risk management in the project will enable a timely and consistent with the budget project realization. This will help to eliminate the main risk in projects with European funds - the recognition of all or part of the expenses as ineligible.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bera A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe - Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Brzozowska K.: Ryzyko finansowe w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010.
 3. Damodoran A.: Ryzyko strategiczne - podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 4. Drożdżyński W.R.: Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, [w:] Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J.J. Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Four Campus Boulevard 1996.
 6. Łęgowik-Świącik S.: Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Szczecin 2012.
 7. Jajuga K.: Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Jastrzębska M.: Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 9. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2006.
 10. Kerzner H.: Advanced Project Management, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 11. Kisielnicki J.: Zarządzanie - jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 12. Kłopotek A.: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 13. Knedler K.: Nowe wyzwania dla administracji publicznej, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 14. Korombel A.: Zarządzanie ryzykiem na przykładzie metodyki PRINCE2, [w:] Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej - nowe wyzwania i możliwości, red. A. Uziębło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2011.
 15. Opolski K., Waśniewski K.: Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 16. Skrzypek E., Hofman M.: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 17. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Trocki M.: Podstawy zarządzania projektami, [w:] M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek: Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 20. Worobjow L.: Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 21. Wójcik-Mazur A.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 22. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 23. Zachorowska A.: Zarządzanie ryzykiem procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika, red. D. Kempny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu