BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwiński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem długu zagranicznego
An Application of Portfolio Theory to Foreign Debt Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 525-535, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Teoria portfelowa Markowitza, Ryzyko finansowe, Dług zagraniczny
Risk management, Markowitz portfolio theory, Financial risk, External debt
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było wykorzystanie metodologii teorii portfelowej w odniesieniu do analizy kosztów długu zagranicznego. Aby móc to osiągnąć, należało zdefiniować formalnie dług zagraniczny, podobnie jak inwestycję: tzn. za pomocą miary odpowiadającej stopie zwrotu wraz z ryzykiem jej osiągnięcia. W tym celu sformułowano w pracy hipotezę, że miarą opłacalności zadłużenia zagranicznego są oczekiwane oszczędności, rozumiane jako różnica pomiędzy kosztami obsługi długu krajowego a kosztami obsługi długu zagranicznego, które można analizować podobnie jak stopę zwrotu w przypadku inwestycji. Z kolei zmienność związana z kształtowaniem się oszczędności odzwierciedla w sobie zmienność krajowych kosztów długu zagranicznego oraz zmienność kosztów długu krajowego. Adaptacja teorii portfelowej Markowitza do analizy wyboru długu zagranicznego jest możliwa, ponieważ w każdej działalności gospodarczej inwestor kieruje się zasadą minimalizacji ryzyka przy oczekiwanym dochodzie lub maksymalizacją dochodu przy danym ryzyku. Celem zarządzającego długiem jest minimalizacja ryzyka oraz minimalizacja kosztów długu (a w przypadku długu zagranicznego - maksymalizacja oszczędności z długu zagranicznego). (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was the application of portfolio theory methodology to foreign debt risk management. In order to achieve this, it was necessary to formally define foreign debt as a kind of investment: i.e. using the corresponding rate of return and risk measures. For this purpose, the hypothesis was formulated that the measure of the profitability of the foreign debt is expected savings, defined as the difference between the cost of domestic debt and foreign debt servicing costs, which can be analyzed just like the rate of return for investment. In turn, the volatility of the national cost of foreign debt and the volatility of the cost of domestic debt is reflected in the volatility of expected savings. The application of portfolio theory to foreign debt management is possible, because in any business investors are guided by the principle of minimizing the risk associated with the expected yield or maximization of the expected rate of return for a given level of risk. The aim of debt management is to minimize risk and to minimize the cost of debt, which means - in the case of foreign debt - maximization of the savings resulting from foreign borrowing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buckley A.: Multinational Finance, Prentice Hall, Harlow 2000.
  2. Elton E., Gruber M.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
  3. Jurek W.: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Markowitz H.M.: Portfolio Selection, "The Journal of Finance", marzec 1952.
  5. Markowitz H.M.: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven 1959.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu