BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena efektywności metod analizy portfelowej na giełdzie papierów wartościowych za lata 2001-2013
Evaluation of the Effectiveness of Portfolio Analysis of the Warsaw Stock Exchange for Years 2001-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 537-550, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza portfelowa, Dywersyfikacja ryzyka, Giełda papierów wartościowych
Portfolio analysis, Risk spreading, Stock market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania efektywności wielu podejść wykorzystujących metody wielkowymiarowej analizy porównawczej (szczególnie syntetycznego miernika rozwoju TMAI) oraz klasycznych na polskim rynku kapitałowym. Przedmiotem badań były wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku notowań ciągłych w latach 2001- 2013 (do 14 marca 2013 r.). Zasadniczym celem było porównanie podejścia klasycznego z podejściem łączącym analizę fundamentalną z analizą portfelową. Dokonana została też ocena zasadności takiego połączenia w warunkach polskiego rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

The portfolio analysis is considered one of the advanced investment methods on the capital market. The idea arises from the diversification of the risk of investing in securities. In the classic approach, the assumption is that increasing the number of shares in a portfolio leads to reduction of portfolio risk measured by the portfolio's variance. In earlier works, the terms vertical risk diversification and horizontal risk diversification were introduced. The former is a classic method of diversification risk. In the latter, the main idea involves an adequate selection of stock companies (based on the evaluation of their economic/financial condition) for which portfolios are to be created. The article presents research results of the effectiveness of various approaches which use multidimensional comparative analysis methods (particularly the TMAI [taxonomic measure of investment attractiveness] synthetic measure of development) as well as classic approaches on the Polish capital market. The subjects of research were all stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange continuous trading quotations from 2000 to 2013. The basic aim was the comparison of the classic approach with an approach combining fundamental analysis with portfolio analysis. Moreover, an evaluation of the validity of such a combination within the conditions of the Polish capital market was made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań 1992.
  2. Evans J., Archer S.: Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis, "Journal of Finance" December 1968, Vol. 23.
  3. Łuniewska M.: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Rozprawy i Studia T. (DLVIII) 484, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  4. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Tarczyński W.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  6. Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
  7. Tarczyńska-Łuniewska M.: Strategia inwestowania w fundamenty - podstawy teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu