BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego
Issues of Intellectual Capital Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 601-610, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kapitał intelektualny stanowi podstawowy składnik współczesnych przedsiębiorstw, dlatego konieczne jest dokonywanie jego pomiaru. Niestety pomiar ten jest zadaniem trudnym, szczególnie ze względu na niematerialny charakter mierzonych komponentów przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele metod pomiaru kapitału intelektualnego, natomiast w przedsiębiorstwach są one rzadko wykorzystywane. Niniejszy artykuł rozpatruje problem pomiaru kapitału intelektualnego, a także dokonuje usystematyzowania dostępnych metod jego oceny i wartościowania (abstrakt oryginalny)

Intellectual capital is a key component of today's enterprises, therefore it is necessary to measure it. Unfortunately, this measurement is a difficult task, especially because of the intangible nature of the measured components. In the literature, there are many available methods of intellectual capital measurement, but a universal method does not exist yet, therefore companies rarely measure their intellectual capital. The aim of this article is to examine the problem of measuring intellectual capital in enterprises, as well as to systematize available methods of IC measurement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Edvinsson L., Malone M.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. Kasiewicz S., Rogowska W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006.
 3. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka- Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 4. Roos J.: Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 1997, nr 5.
 5. Sokołowska A.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. PTE, Warszawa 2005.
 6. Sopińska A.: Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of organizations, Doubleday, New York 1999.
 8. Stewart T.: The coins in the Knowledge Bank, "Fortune", za: Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Sullivan P.H. Jr, Sullivan P.H. Sr: Valuing Intangible companies. An Intellectual Capital Approach, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 4, 2006.
 10. Sveiby K.E.: Methods for Measuring Intangible Assets, 2001, updated 2010, www.sveiby.com/articles/ IntangibleMethods.htm (8.02.2010).
 11. Sveiby K.E.: The four Approaches for Measuring Intangibles, www.sveiby.com (12.12.2012).
 12. Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
 13. Ujwary-Gil A.: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu