BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wycena kapitału intelektualnego w raportach menedżerskich
Valuation of Intellectual Capital in Managerial Reports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 641-651, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość, Wycena kapitału intelektualnego, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Reporting, Intellectual capital valuation, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Company
ComArch SA
Abstract
W opracowaniu ukazano znaczenie wewnętrznego raportowania na potrzeby zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu wyjaśniono zakres raportowania zarządczego w kontekście kapitału intelektualnego i wskazano na dwa podejścia: wycenę kapitału intelektualnego w ujęciu wartościowym oraz jakościową ocenę kapitału intelektualnego za pomocą miar niepieniężnych. Następnie rozważania ograniczono do wyceny i ukazano zastosowanie w praktyce szacowania wartości rynkowej w stosunku do wartości księgowej oraz wskaźnika intelektualnej wartości dodanej. Rozważania zilustrowano krótką analizą na podstawie danych empirycznych z przedsiębiorstwa Comarch SA. (abstrakt oryginalny)

The paper illustrates the importance of internal reporting for intellectual capital management in a company. In the first part of the article, the scope of management reporting in the context of intellectual capital was explained and two approaches were pointed out: the valuation of intellectual capital and qualitative assessment of intellectual capital by means of non-monetary measures. In the second part of the paper, the discussion is limited to the valuation of intellectual capital. The practical applications of estimating the market value relative to book value and the value added intellectual coefficient were discussed. The considerations are illustrated with brief analysis based on empirical data from the company Comarch SA.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chung K.H., Pruitt S.W.: A Simple Approximation of Tobin's q, "Financial Management" 1994, Vol. 23, Iss. 3.
  2. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  4. Nita B.: Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  5. Pulic A.: Intellectual Capital - Does it Create or Destroy Value?, "Measuring Business Excellence" 2004, Vol. 8, Iss. 1.
  6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Comarch w latach 2008-2011.
  7. Stewart T.A.: Trying to Grasp the Intangible, "Fortune" 1995, Vol. 132, Iss. 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu