BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gafarova Elena (Irkutsk State Technical University, Russia)
Title
Problems of Formation of Tourist-Recreational Complex in Irkutsk Region
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 213-217, tab., ryc.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Keyword
Rozwój gospodarczy regionów, Rekreacyjne walory środowiska, Baza materialno-techniczna turystyki, Sezonowość ruchu turystycznego
Economic development of regions, Recreational values ​​of the environment, Material-technical base of tourism, Seasonal tourism
Note
summ.
Country
Irkuck
Abstract
Praca dotyczy formowania się turystyczno-rekreacyjnego kompleksu Irkucka. Kluczowym kierunkiem rozwoju gospodarczego regionu Irkuck, a jednocześnie elementem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej tego regionu jest Jezioro Bałkaj. Obecność tego wyjątkowego zasobu, daje możliwość rozwoju wielu formom turystyki. Istnieją też plany władz federalnych o utworzeniu w tym miejscu specjalnej strefy ekonomicznej z turystyczno-rekreacyjnym elementem o nazwie "Bramy Bałkaju". Podstawową barierą jest jednak przestarzała baza materialna oraz nieodpowiadająca standardom międzynarodowym infrastruktura lotnicza. Innym problemem jest też dostosowanie przepływów turystów do sezonowości regionu.

The key direction of economic development of Irkutsk region is forming a recreational complex based on such a unique resource as the lake Baikal as a competitive advantage of the region. It is possible to develop various kinds of tourism here. Development of the tourist sector may become one of the prime projects of development of interregional cooperation within the limits of the Siberian federal district. There exists a decision of Federal authorities to create in the Irkutsk region a special economic zone of tourist-recreational type, «The Gate of Baikal». The basic problem is that the material base of the sector has been essentially obsolete and does not correspond to the international standards. The airport «Irkutsk» is one of the bottlenecks. Another problem is alignment of seasonal prevalence of tourist flows. In the tourist sector, the practice of private-state partnership seems to be quite effective. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu