BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Okres użytkowania a wycena bilansowa wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych
Usufruct Period vs. Balance Sheet Valuation of Intangible Assets According to International Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 665-671, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wycena bilansowa, Wycena, Wartości niematerialne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Balance valuation, Valuation, Intangible asset, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na różnice w sposobie wyceny bieżącej i bilansowej składników wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości uzależniają sposób wyceny wartości niematerialnych od okresu jego użytkowania. Z tego punktu widzenia wartości niematerialne dzieli się na składniki o określonym i nieokreślonym okresie użytkowania. Składniki o określonym okresie użytkowania podlegają systematycznym odpisom amortyzacyjnym. Wartości niematerialne, dla których przyjmuje się nieokreślony okres ich użytkowania, podlegają wycenie poprzez poddanie ich testowi na trwałą utratę wartości. (abstrakt oryginalny)

This article presents differences between the method of current and balance sheet valuation of intangible assets according to the international standards. International accounting standards make the method of valuation of intangible assets conditional upon the length of usufruct (use). From that perspective, intangibles can be divided into specified and unspecified usufruct period. Intangibles with a specified usufruct period are subject to a systematic depreciation deduction. Intangibles with an unspecified usufruct period are subject to valuation for an impairment test.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frendzel M.: Adaptacja MSR w polskiej rachunkowości - MSR 36 Utrata wartości aktywów i MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (cz.1), Przegląd podatkowy, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=74.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  3. Radawiecka E.: Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych, [w:] Czas na pieniądz, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu