BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tatarska Marzena (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Wartość firmy - identyfikacja i wycena
Goodwill - Identification and Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 683-689, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ujemna wartość firmy, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Negative goodwill, Enterprise valuation, Enterprise value, Consolidated financial statements
Note
streszcz., summ..
Company
Asseco Poland SA
Abstract
W artykule zdefiniowano wartość firmy oraz pokazano, że powstaje ona i jest możliwa do zidentyfikowania dopiero w momencie nabycia przedsiębiorstwa przez inną jednostkę, która to wykazuje dodatnią lub ujemną wartość firmy. Wykazanie w sprawozdaniu finansowym wartości firmy oznacza, że nabywca musiał zapłacić wyższą cenę za firmę niż wynika to z wartości godziwej aktywów netto tej firmy. Natomiast ujemna wartość firmy powstaje, gdy cena nabycia jest niższa od wartości tych aktywów. Na podstawie przykładów z praktyki gospodarczej zaprezentowano, jakie zasoby nabywanego przedsiębiorstwa są postrzegane jako wartość firmy, a jakie mogą zostać zidentyfikowane i ujęte jako wartości niematerialne i prawne. (abstrakt oryginalny)

The article defines goodwill and shows that it is formed and is identifiable only at the time of the acquisition of the company by another entity which shows positive or negative goodwill. Showing positive goodwill in the financial statements means that the buyer had to pay a higher price for the company than in accordance with the fair value of the net assets of the company. Negative goodwill, however, arises when the purchase price is lower than the value of those assets. Based on examples from business practice, the author presents which resources of the acquired business are seen as company value, and which can be identified and recognized as intangible assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 3, Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia, LexisNexis, Ernst & Young 2006.
  3. MSR 38 Wartości niematerialne, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), IASCF 2004.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.,
  6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu