BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego
A Diagnosis of the Financial Situation of Polish Households in the Period of Financial and Economic Crisis
Source
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 5, s. 50-82, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Sytuacja finansowa, Zachowania konsumenta, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Financial situation, Consumer behaviour, Households, Consumption, Financial crisis, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel: Pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego.

Metodologia: W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat poziomu bieżących dochodów gospodarstw domowych, ich oszczędności, działań asekuracyjnych podejmowanych w celu poprawy sytuacji materialnej, subiektywnej oceny warunków materialnych oraz sposobów gospodarowania środkami pieniężnymi, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1896 gospodarstw domowych.

Wnioski/oryginalność: W niniejszym artykule autor próbuje spojrzeć na zagadnienie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowoekonomicznego. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono strukturę oszczędności w ankietowanych gospodarstwach oraz cel ich przeznaczenia. Przeanalizowano także działania zaradcze i asekuracyjne podejmowane przez gospodarstwa domowe w celu poprawy warunków materialnych. W wyniku przeprowadzonych badań bezpośrednich udało się również dokonać oceny badanych gospodarstw w zakresie warunków materialnych i sposobów wykorzystania posiadanych środków pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The article aims to present the financial situation of Polish households affected by financial and economic crisis.

Method: A direct survey based on questionnaire interviews with 1896 households was conducted in order to collect full and up-to-date information on the level of their current incomes, savings, and preventive measures taken to improve the material situation, the subjective assessment of the material conditions and the allocation of monetary resources.

Conclusions/Originality: The article provides a thorough insight into the influence of a financial and economic crisis on the financial situation of Polish households. Based on the conducted survey, the structure of the households' savings, the changes therein, as well as their projected uses were identified. The preventive and remedial measures that households take to improve their material conditions were also analysed. The direct survey provided an opportunity to evaluate the selected households with respect to their material conditions and the allocation of cash resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ando A., Modigliani F. (1963) The Life - Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implication and Test. American Economic Review, Vol. 53, No. 1.
 2. Askildsen J.E., Nilsen O.A. (2010) Markup Cyclicality and Input Factor Adjustments: Empirical Economics. Vol. 38, No. 2, s. 409-428, http://dx.doi.org/10.1007/s00181-009-0273-y.
 3. Carroll Ch. (1992) The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis. Quarterly Journal of Economics, No. 112 (1).
 4. Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków. Raport pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 5. Duesenberry J.S. (1952) Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard-Cambridge M.A.: Harvard University Press.
 6. Flavin M.A. (1981) The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income. The Journal of Political Economy, Vol. 89, No.5.
 7. Friedman M. (1957) A Theory of Consumption Function. Princeton: Princeton University Press.
 8. Keynes J.M. (2003) Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 9. Kimbal M. (1990) Precautionary Saving in the Small and the Large. Econometrica, Vol. 58, No. 1, s. 53-73.
 10. Leland H.E. (1968) Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, No. 3, s. 465-473.
 11. Lunt P., Livingstone S. (1995) Psychological, social and economic determinants of saving: Comparing recurrent and total savings. Journal of Economic Psychology, Vol. 12, No. 4, s. 621-641, http://dx.doi.org/10.1016/0167-4870(91)90003-C.
 12. Nilsen O.A., Raknerud A., Rybalka M., Skjerpen T. (2011) The importance of skill measurement for growth accounting. Review of Income and Wealth, Vol. 57, No. 2, s. 293-305.
 13. Shefrin H.M., Thaler R.H. (1988) The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, Vol. 26, No. 4, s. 609-643.
 14. Thaler R.M., Shefrin H.M. (1981) An Economic Theory of Self-Control. Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 2, s. 392-406.
 15. Zalega T. (2012) Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2084-3356
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu