BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonker Jan (Radboud University Nijmegen, Nijmegen School of Management), Krukowska Magdalena (Forbes Magazine)
Title
Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju : siedem zasad koniecznych do wprowadzenia "zielonej gospodarki" - wkład do przygotowań do Rio +20 (Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) w 2012 roku
Transitions Towards Sustainability : Seven Principles Inspiring the Green Economy : a Contribution to the Preparations of Rio+20 in 2012
Source
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 4, s. 92-106, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Zielona gospodarka
Economic development, Sustainable development, Environmental protection, Green economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W nadchodzących dziesięcioleciach tworzenie "zielonej gospodarki" wyznaczy we wszystkich krajach uprzemysłowionych granicę między dwiema epokami. To w naszej epoce "zielone" gospodarowanie staje się dominującym społecznym, politycznym oraz organizacyjnym wyzwaniem. Artykuł ten ma umożliwić spojrzenie na owo wyzwanie z punktu widzenia zmian zachodzących na świecie. Głównym zadaniem organizującego się na nowo społeczeństwa jest znalezienie sposobu, w jaki każdy będzie mógł przyczynić się do tworzenia "zielonej gospodarki". W artykule chcemy zbadać, jak najlepiej możemy wejść w tę nową epokę. "Zielona gospodarka" jest gospodarką rozwijającą się w sposób cykliczny (czyli zakładający, że zmiany polegają na przechodzeniu od jednej fazy do drugiej, a następnie na powrocie do fazy przejściowej), co odwraca całkowicie przyjęty linearny (zakładający, że zmiany są ukierunkowane, przebiegające od fazy pierwotnej do docelowej) system gospodarki. Przebudowa gospodarki do modelu cyklicznego nie dokonuje się sama z siebie. Wręcz przeciwnie, oznacza konieczność dokonania pewnej rewolucji. Musi wpierw dojść do zmiany i przeformułowania kilku podstawowych zasad gospodarowania, stosowanych przez przedsiębiorstwa. To z kolei będzie miało wpływ na wiele połączonych ze sobą mechanizmów społecznych. W celu płynnego i szybkiego pobudzenia przejścia do "zielonej gospodarki" proponujemy zastosowanie siedmiu zasad, a następnie kilku powiązanych z nimi praktycznych mechanizmów. Wcześniej jednak pragniemy wyjaśnić niektóre kluczowe pojęcia i konieczność zastosowania takiego podejścia. Artykuł ten traktujemy jako dokument roboczy - element dyskusji - aby przyczynić się do zmian, które uważamy za niezwykle istotne. (abstrakt oryginalny)

In the coming decades, the creation of a Green Economy will mark a line between two eras in all industrialised countries. At this very moment, the realisation of that Green Economy is a dominant social, political and organisational challenge. This essay looks at this challenge from a transition perspective. The main issue of this organising society in such a way that everyone is encouraged to contribute towards a Green Economy. With this essay we want to explore how we can favourably come out of this era. The Green Economy is a cyclic economy, which puts the accepted linear system of the economy on its head. Rebuilding our 'scrap' economy to a cyclic one does not happen on its own. On the contrary: it means a straight revolution. Several basic principles of business economy have to be changed and reformulated. In turn this will influence many connected mechanisms of society. In order to stimulate a smooth and swift transition towards a Green Economy, this document suggests seven principles, followed by some practical mechanisms linked to it. Prior to that, we will highlight some key concepts and briefly explain the urgency of this transition. We have written this document as a 'working paper' - a discussion piece - to contribute to a transition that we consider of tremendous value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brundtland G.H. (1987) Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 2. Hajer M. (2011) De energieke samenleving; Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
 3. Jonker J. (red.) (2011) Duurzaam Denken Doen. Deventer: Kluwer.
 4. Jonker J., Diepstraten F., Kieboom J. (2011) Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen; Chronologisch overzicht en Verklarende woordenlijst. Deventer: Kluwer.
 5. Krukowska M. (2011) Liderzy zielonej epoki. Forbes, nr 7, s. 92.
 6. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W. (1972) Limits to growth. New York: Universe. Millennium Ecosystem Assessment, www.maweb.org (12.11.2011).
 7. MNP (2007) Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. Tweede duurzaamheidsverkenning. Bilthoven: Milieu en Natuurplanbureau.
 8. NCDO (2011) Kennisdossier "Groene Economie", http://www.ncdo.nl/docs/uploads (12.11.2011).
 9. Pearce D., Markandya A., Barbier E.B. (1989) Blueprint for a green economy. London: Earthscan.
 10. UNCSD, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, http://www.uncsd2012.org/rio20 (12.11.2011).
 11. UNEP (2011) Towards a Green Economy: Setting the stage for a Green Economy Transition, http://www.unep.org/greeneconomy (13.08.2011).
 12. Unilever, strona korporacyjna, http://www.sustainableliving.unilever.co (28.10.2011).
 13. The Earth Charter Initiative, www.earthcharterinaction.org (12.11.2011).
Cited by
Show
ISSN
2084-3356
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu