BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Zastosowanie cash poolingu w podsektorze samorządowym
Applying the Cash Pooling in Local Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 39-47, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Cash pooling, Samorząd terytorialny
Local government units, Cash pooling, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule scharakteryzowano możliwości zastosowania cash poolingu w procesie zarządzania środkami finansowymi w podsektorze samorządowym. Przedstawiono podstawowe zasady tej koncepcji oraz jej rodzaje. Omówiono również prawne uwarunkowania stosowania cash poolingu przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym i lokowania generowanych tam wolnych środków. Opisano również podstawowe zagadnienia dotyczące sprawozdawczości w ramach tych operacji gospodarczych. W artykule wskazano również na zasadność i korzyści zastosowania cash poolingu przez JST. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes the possibilities of applying cash pooling in the process of financial management in local governments. The main principles of this concept and its types were shown. The paper also describes some legal issues of applying cash pooling by local governments in Poland. It concerns both credits and deposits in this field. The issues of reporting were presented as well. Moreover the legitimacy and benefits of using cash pooling in local governments were discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grenda S.: Cash pooling jako nowoczesny sposób zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstw, Zeszyt Studiów Doktoranckich nr 49, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
 2. Grzywacz J., Lipski M.: Cash pooling jako instrument efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 89, SGH, Warszawa 2008.
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14.09.2010 r., sygn. ILPP2/443-992/10-5/PG.
 4. Korenik D., Korenik S.: Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. Maślanka E.: Cash management - dostępność usługi cash poolingu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, Warszawa 2012.
 6. Usługi cash-poolingu zwolnione z daniny, "Rzeczpospolita" 2010, nr 247.
 7. Ogłoszenie o planowanym zakupie usługi. Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno w okresie od 26 kwietnia 2012 r. do 25 kwietnia 2014 r., sygn. Fn. 271.1.2012.
 8. Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2010 r., sygn. ST2-4834-27/SZH/2010/1212.
 9. Pismo Ministra Finansów z dnia 16.02.2006r. dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowanie niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych, sygn. ST1-4800-137/2006/319.
 10. Polak P., Klusacek I.: Centralization of treasury management, Publishing Company "Business Perspectives", Sumy 2010.
 11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego w wartości przekraczającej 200 000 euro na usługę: Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, Załącznik nr 2 do Zarządzenia z 28 sierpnia 2012 r.
 12. Szumielewicz W.: Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu