BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz-Stępień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Reforma polskiej administracji podatkowej
The Reform of The Polish Tax Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 103-111, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie podatkami, Administracja publiczna, Administracja skarbowa, System podatkowy
Tax administration, Public administration, Treasure administration, Tax system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części: - terenowych organów administracji rządowej podległej Ministrowi Finansów, - organów jednostek samorządu terytorialnego. Wraz z rozwojem instytucji państwa, istotnych przeobrażeń wymaga również administracja podatkowa, której głównym celem jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Celem niniejszego opracowania jest analiza założeń, proponowanej przez Ministerstwo Finansów, reformy administracji podatkowej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Tax administration in Poland consists of two main parts: - local government bodies subordinate to the Minister of Finance, - local government bodies. With the development of state institutions, major transformation also requires the tax administration, whose maingoalis getting the tax revenue in the most effective, fair and efficient manner. The purpose of this paper is to analyze the assumptions proposed by the Ministry of Finance, the tax administration reform in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koncepcja Transformacji Polskiej Administracji Podatkowej - Raport podsumowujący, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2011.
  2. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. 30 lat urzędów skarbowych w Polsce: Przydałby się szef administracji podatkowej, "Gazeta Prawna" z 1.02.2013 r.
  4. Szykuje się rewolucja w urzędach i izbach skarbowych. Będą zwolnienia? "Gazeta Prawna" z 4.02.2013 r.
  5. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych DzU nr  137, poz. 1302.
  6. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, DzU nr 106, poz 489 z  późn. zm.
  7. www.mf.gov.pl (22.02.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu